BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.07.2017.3

                                                                                                                                                                             Ruciane-Nida, dn. 19.09.2017

IGK.6220.07.2017.3

                                                         

P O S T A N O W I E N I E

 

                         Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt 50 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),  po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Inwestora - Mazurski Raj Sp. z o.o., Piaski 5, 12-220 Ruciane-Nida oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4240.322.2017.ED.1 z dnia 13 września 2017 r. jak również opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak: ZNS.4083.26.2017 z dnia 04 września 2017 r. (data wpływu: 05.09.2017 r.),

 

p o s t a n a w i a m

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową budynku hotelu, części rekreacyjnej wraz z basenem i infrastrukturą towarzyszącą (w tym strefą wellness),  salą konferencyjno-bankietową, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą” na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/4, 10, 11, 21/1, 21/3, 22/1, 22/4, 22/5, 22/6, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski,

 

u z a s a d n i e n i e

 

               Planowana inwestycja polegająca na przebudowie z rozbudową istniejącego budynku hotelu wraz z basenem, salą weselną, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego w obrębie Piaski, gmina Ruciane - Nida, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 50 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

             Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do wydania której organem właściwym, w myśl art. 75 ust.1 pkt 4 cytowanej powyżej ustawy, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

              Inwestor – Mazurski Raj Sp. z o.o., wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, z wnioskiem z dnia 22.08.2017 r. (data wpływu: 24.08.2017 r.), w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie z rozbudową budynku hotelu, części rekreacyjnej wraz z basenem i infrastrukturą towarzyszącą (w tym strefą wellness), salą konferencyjno-bankietową, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą” na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/4, 10, 11, 21/1, 21/3, 22/1, 22/4, 22/5, 22/6, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski”.

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 28 sierpnia 2017 r., znak: IGK.6220.07.2017, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

               W dniu 29 sierpnia pismem znak: IGK.6220.07.2017.2 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

                  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w opinii sanitarnej z dnia 04.09.2017 r., znak: ZNS.4083.26.2017 (data wpływu do tutejszego urzędu: 05.09.2017 r.) stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uzasadniając swoją opinię tym, iż uzasadniając swoją opinię tym, iż teren na którym projektuje się inwestycję nie jest objęty obowiązującymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydawanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko należy do zadań państwowej inspekcji sanitarnej w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – zgodnie z art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Katalog czynności określony dla zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ma charakter otwarty i mieszczą się w nim zadania wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1405).

               Planowane przez inwestora zamierzenie stanowi przedsięwzięcie wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 50 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71).

Zatem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla tego rodzaju przedsięwzięcia może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

               Zgodnie z art.78 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) organem właściwym do wydawania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia tejże oceny jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

              Celem przedsięwzięcia jest przebudowa z rozbudową o budynek hotelu, basenu i SPA o kubaturze 41294,4 m3 ; powierzchni zabudowy 3689,3 m2 ; powierzchni użytkowej 7538,5 m2 ; powierzchni tarasów 612 m2. W ramach inwestycji planuje się również budowę sali weselnej o kubaturze 8594 m3; powierzchni zabudowy 975,6 m2 ; powierzchni użytkowej 1984,5 m2, powierzchni tarasów 784 m2. Poza budynkami na terenie inwestycji planuje się zachować budowle: wiatę gilową o powierzchni zabudowy 114,90 m2 oraz komin stalowy z cokołem z zamocowaną anteną stacji bazowej. Powierzchnia projektowanych dojazdów, dróg i parkingów ma wynieść 3319 m2 (w tym miejsca postojowe istniejące zajmą 1114 m2). Dodatkowo ilość projektowanych miejsc postojowych w garażu podziemnym (o powierzchni użytkowej 598 m2) budynku sali weselnej ma wynieść 21. Projektowane dojścia do budynku mają zająć 518 m2, projektowane tarasy mają mieć powierzchnię 1396 m2. Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, inwestycja nie zwiększy emisji pyłów i spalin. W miejscu istniejącej kotłowni zainstalowane zostaną pompy ciepła, które obniżą emisję spalin o ok. 3/4, z obecnie funkcjonującego pieca olejowego. Inwestor przewiduje również nasadzenie pasa zieleni, który pozytywnie wpłynie na obniżenie ewentualnego zapylenia oraz hałasu. Nie przewiduje się wycinki istniejącego drzewostanu. Dlatego mając na uwadze powyższe uznano, że dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „przebudowa z rozbudową budynku hotelu, części rekreacyjnej wraz z basenem i infrastrukturą towarzyszącą (w tym strefą wellness), salą konferencyjno-bankietową, garażem podziemnym oraz niezbędna infrastrukturą na działkach o numerach geodezyjnych: 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/4, 10, 11, 21/1, 21/3, 22/1, 22/4, 22/5, 22/6, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida” nie jest zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

               Regionalny Dyrektor Środowiska w Olsztynie swoją opinię uzasadnił tym, iż planowane przedsięwzięcie polegało będzie na przebudowie z rozbudową istniejącego budynku hotelu wraz z basenem, salą weselną, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego w obrębie Piaski, gmina Ruciane – Nida.

Na terenie inwestycji znajduje się m.in.: budynek główny – część hotelowa oraz gastronomiczna, 7 domków „Willa Rodzinna”, domki myśliwskie, domek mazurski, sala sportowa, hangar na sprzęt pływający, portiernia, zespół garaży oraz budynek Tawerny, który obecnie jest w trakcie realizacji. Powierzchnia zabudowy istniejących budynków wynosi 4235,9 m². W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę budynku hotelu, basenu i SPA o powierzchni zabudowy 3689,3 m² oraz budynku sali weselnej o powierzchni zabudowy 975,6 m². Powierzchnia istniejących dojazdów, dróg i parkingów wynosi 4490,0 m², natomiast powierzchnia projektowanych dojazdów, dróg i parkingów wyniesie 3319 m². Ponadto zaprojektowana dodatkowo miejsca parkingowe w garażu podziemnym (powierzchnia użytkowa 598 m²) budynku sali weselnej.

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Zaplecze budowy należy zlokalizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i nieznaczne przekształcenie jego powierzchni, na terenie nie stanowiącym bezpośredniego sąsiedztwa jeziora Bełdany. W celu zminimalizowania oddziaływania etapu budowy na środowisko prace inwestycyjne należy prowadzić w porze dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00 przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Budynki wykonane zostaną w technologii żelbetowo-murowanej z dwuspadowym dachem pokrytym blachą, jedynie nad częścią basenu i salą weselną dach będzie płaski zielony – tarasy. Obecnie hotel ogrzewany jest za pomocą kotłowni olejowej. Planuje się zastosowanie w całej części projektowanej inwestycji ogrzewania za pomocą pompy ciepła dodatkowo basen ogrzewany będzie za pomocą kolektorów słonecznych. Woda na cele technologiczne i socjalno – bytowe pochodzi z własnego ujęcia. Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Ścieki z basenu odprowadzane będą po podczyszczeniu do sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestor planuje, że wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych.

Na etapie eksploatacji, niewielka emisja do powietrza oraz emisja hałasu związana będzie z ruchem pojazdów poruszających się na terenie hotelu. Emisja ograniczy się do miejsca inwestycji i nie spowoduje istotnych bądź długotrwałych zmian w środowisku.

Nie przewiduje się aby zanieczyszczenia, powstające w czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, mogły znacząco wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Powstające w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne gromadzić należy w sposób selektywny, a następnie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Przy prawidłowo prowadzonej gospodarce odpadami na terenie projektowanej inwestycji nie powinno wystąpić niebezpieczeństwo skażenia powierzchni ziemi i wody.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wyznaczony Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.10.2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911), w rejonie wodnym Środkowej Wisły, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Jezioro Mikołajskie i Bełdany - Europejski kod jednolitej części wód: PLRW20002526439. Jest to naturalna JCWP, której stan określono jako dobry, a ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów RDW jako niezagrożona. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) Nr 31 - Europejski kod jednolitej części wód: PLGW200031, region wodny Środkowej Wisły. Stan ilościowy i chemiczny jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrożona. Celem środowiskowym dla analizowanych jednolitych części wód jest utrzymanie dobrego stanu. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.

              Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

               Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

                Inwestycja zlokalizowana jest na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), tj. w obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków – Puszcza Piska PLB280008.

                Na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 20 poz. 506) oraz Plan Ochrony Parku, zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Z 2012 r. poz. 2722). Należy wskazać, że w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego obowiązuje m.in. zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej.

               Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach korytarza ekologicznego – Puszcza Piska. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wynika że teren planowej inwestycji jest przekształcony, a w ramach realizacji inwestycji nie zachodzi konieczności wycinki drzew. Ponadto brak jest biotopów właściwych dla gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz siedlisk i gatunków (zwierząt/roślin) wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej. Ze względu na rodzaj i skalę inwestycji nie będzie ona miała negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000, nie naruszy ich integralności oraz nie będzie negatywnie wpływać na środowisko.

 Pomimo stwierdzenia braku negatywnego oddziaływania na obszary chronione należy mieć na uwadze, iż na podstawie:

  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183),

 wprowadzone zostały zakazy w stosunku do dziko występujących gatunków chronionych. Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zawartych w ww. rozporządzeniach oraz w ustawie o ochronie przyrody. Czynności zabronione w stosunku do chronionych gatunków zwierząt określone w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz § 6 ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska (np. umyślne zabijanie; umyślne okaleczanie lub chwytanie; umyślne niszczenie ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych; niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień) mogą zostać podjęte wyłącznie po uzyskaniu stosownej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wydanej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody) na wykonywanie czynności podlegających zakazom, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową. Analogiczna sytuacja funkcjonuje w przypadku zakazów w stosunku do roślin (art. 51 ustawy o ochronie przyrody oraz § 6 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska). Wykonywanie czynności zabronionych bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).

           Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach leśnych, obszarach wybrzeży i górskich. Inwestycja usytuowana jest nad jeziorem Bełdany. Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej, obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich, nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, czy ryzyko wystąpienia poważnej awarii i katastrofy budowlanej i naturalnej będzie zerowe.

            Tym samym należy stwierdzić, iż odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

            Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

 

 

P o u c z e n i e

                                                           Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. wnioskodawca.
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia (art. 49 K.p.a.)
  3. a/a.

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Data powstania: środa, 20 wrz 2017 10:45
Data opublikowania: środa, 20 wrz 2017 11:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 paź 2017 12:56
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 2007 razy