BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie

IGK.6730.102.2017

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1257/, w związku z art. 96 ust. 1, 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017 poz. 1405/

 

postanawiam

nałożyć na Inwestora P4 Sp. z o. o. w imieniu której działa pełnomocnik Pani Anna Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie:

  • wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  • poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  • informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia,

 

w celu przeprowadzenia przez Niego postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, dla inwestycji polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4, nr projektu: PIS2001A, zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 317, obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida., obszar Natura 2000.

 

Uzasadnienie

Wnioskodawca P4 Sp. z o.o. w imieniu której działa pełnomocnik Anna Warżała wystąpiła  z wnioskiem o lokalizacje inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4, nr projektu: PIS2001A, zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 317, obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida., obszar Natura 2000.

Planowana inwestycja położona jest na obszarze Natura 2000  (kod obszaru PLB280008), ale nie jest bezpośrednio związana z ochroną obszaru Natura 2000 i nie wynika z tej ochrony. W związku z powyższym, należy zbadać, czy realizacja planowanego przedsięwzięcia nie naruszy przepisów art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody /Dz. U. 2016 r poz. 2134 z późń. zm./.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, planowane przedsięwzięcie, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

W wyniku analizy dokumentacji sprawy oraz lokalizacji przedmiotowej inwestycji na  obszarze Natura 2000, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida rozważył, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017 poz. 1405/, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), czy planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i uznał, iż planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w związku z czym nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 pkt 1-3 i 5 w/w ustawy, celem przeprowadzenia postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 

Pouczenie

       Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego
  4. strony postępowania w drodze obwieszczenia
  5. a/a

 

 

Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2017 09:28
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2017 10:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 paź 2017 15:06
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1767 razy