BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E 
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta  Ruciane  - Nida – Kowalik II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. 2017, poz. 1073) oraz art. 39 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j.: Dz. U. 2017, poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ruciane – Nida uchwały nr XXXI/235/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane  - Nida  - Kowalik II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego  projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane  - Nida do dnia 26 września 2017

       Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Data powstania: piątek, 1 wrz 2017 15:01
Data opublikowania: sobota, 2 wrz 2017 09:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 paź 2017 15:06
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1660 razy