BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego (Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą)

 

Do Zamawiającego w dniu 8 i 9 sierpnia 2017 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę nadbrzeża Jeziora Nidzkiego (Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą)”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi:

 

Zapytanie nr 1

Pkt 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy posiadają Państwo bardziej sprecyzowane opisy elementów małej architektury tj. przykład wizji architekta, która mogłaby ukierunkować Wykonawcę, co do wyboru kształtu i formy poszczególnych elementów. Czy mogliby Państwo udostępnić przykładowe rysunki np. ławki typu śródmiejskiego lub kosza typu Pomorskiego oraz urządzeń do ćwiczeń.

Odp. Nie posiadamy bardziej sprecyzowanych opisów małej architektury i ani przykładowych rysunków.

 

Zapytanie nr 2

Pkt 1. Jaki materiał wypełniający  ma być w pontonie – styropian ?  styrodur ?  jaki  ?  jakie parametry ?  jaka gęstość , jaka nasiąkliwość ? według jakiej normy ta nasiąkliwość  ma być określona  i według jakiej metody (metoda A , czy metoda B ? czy obojętnie  ?) Czy Inwestor  przewiduje pobranie próbek materiału wypornościowego z losowo wybranych  pływaków w celu sprawdzenia zgodności z zamówieniem ?

Zaprojektowany materiał wypornościowy – styropian o gęstości 15 Kg/m3 jest jednym z najgorszych materiałów jakie  można wbudować, czy Inwestor jest tego świadomy i czy jest świadomy konsekwencji użycia tego materiału  w postaci stopniowej utraty wyporności w wyniku nasiąkania ?

Odp. a) w pływakach powinien być zastosowany styropian EPS100 o gęstości min 18 kg/m3 i nasiąkliwości średniej max. 3,5%. Nasiąkliwość winna być określona według normy PN-EN 12087:2000 – Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu wraz ze zmianą PN - EN 12087:2000/A1:2006 metoda 2A. b) Inwestor nie przewiduje pobrania próbek materiału wypornościowego, gdyż to producent styropianu gwarantuje jakość i zachowanie właściwych parametrów technicznych ,czego potwierdzeniem są stosowne atesty. c) styropian o gęstości 18kg / m3 jest standardowym materiałem używanym do produkcji pływaków siatkobetonowych od niemal 20 lat. Nieprawdą jest stopniowa utrata wyporności w wyniku ciągłego nasiąkania. Poza tym brak jest w Polsce normy nakazującej stosowania materiału wypornościowego o ściśle określonych parametrach. Nawet styropiany o największej gęstości posiadają nasiąkliwość ok. 1-1,5%, więc różnica ok. 2% przedkłada się na zmniejszenie wyporności netto (nośności) pomostu o ok. 5 kg/m2, oraz zmniejszenie wolnej burty o ok.9,5mm (przykładowo nośność pomostu 2,4 x 10m = 227kg/m2), przy czym pomiar takiej wielkości na wodzie jest obarczony dużym błędem. Pyzatym parametr wolnej burty dotyczy pomostu w stanie swobodnie unoszącym się na wodzie i zawsze zależy od jego wyposażenia oraz zastosowanego sposobu zakotwienia

 

Pkt 2.Czy Inwestor oczekuje  zachowania parametrów wyporności  przez okres gwarancji – wysokość wolnej burty ma wynosić minimum 66 cm.

Jaką utratę wyporności (wysokości ) w okresie gwarancji dopuszcza Inwestor i czy będzie to  mierzone przed upływem okresu gwarancji.
Odp. Inwestor oczekuje zachowania parametrów wyporności przez okres gwarancji i nie dopuszcza się utraty wyporności w okresie gwarancji.

 

W związku z powyższymi odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Data powstania: czwartek, 10 sie 2017 12:42
Data opublikowania: czwartek, 10 sie 2017 14:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 sie 2017 09:13
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1717 razy