BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

I publicznego przetargu ustnego ograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ujawnionej w księdze wieczystej  nr OL1P/00013642/0, stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

 

              działka ozn. nr geod. 36/1, o  pow. 628 m2, położona w obrębie  Piaski

                     cena wywoławcza  netto   25 600,00 zł, wadium  3 000,00 zł,

           

       Publiczny przetarg ustny ograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 01 września 2017 r., o godzinie 11.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie,  Al. Wczasów 4.

 

  1. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg na zbycie nieruchomości ogranicza się do: właściciela działek. nr geodezyjnymi 1/6, 2/2 i 3011/20, położonych w obrębie Piaski, właściciela działki nr geodezyjnym 37/9, położonej w obrębie Piaski oraz właściciela działki nr geodezyjnym 32/14, położonej w Piaskach.
  2. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2017 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane - Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 28 sierpnia 2017 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  4. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
  5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
  6. Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  7. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
  10. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem -Nidzie Al. Wczasów 4,  pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254456.

 

Podano do publicznej wiadomości od dnia 26 lipca 2017 r. do dnia 28 sierpnia 2017 r.

Data powstania: środa, 26 lip 2017 08:03
Data opublikowania: środa, 26 lip 2017 10:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 sie 2017 08:48
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Agnieszka Kręciewska
Artykuł był czytany: 1614 razy