BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IGK.6730.72.2017

Nasz znak IGK.6730.72.2017                                                         Ruciane-Nida, dnia 21 lipca 2017 r.

                                                                      

                                              

 

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.05.2017 r. Gminy Ruciane-Nida reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Renatę Kuczyńską-Szulcbacher ul. Noniewicza 85c, 16-400 Suwałki.

 

U S T A L A M

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na:

przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej, budowie sieci wodociągowej rozdzielczej PE 160, 110, 90 o długości do 10 km, przyłączy PE 63, 50, 40, 32 budowie linii oświetleniowej kablowej oraz rozbiórce i budowie chodnika wraz z wjazdami i robotami towarzyszącymi w miejscowości Ruciane – Nida na działkach o numerach ewidencyjnych:

525/2, 269, 270/15, 56/1, 3120/5, 120/4, 338, 3120/4, 120/3, 3119/5, 119/3, 3119/4, 142, 144/1, 145, 146/5, 146/4, 146/3, 146/1, 148, 149, 150, 151, 152/1, 160, 159/18, 398/1, 398/2, 154/2, 154/1, 154/5, 157/2, 157/3, 156, 155/2, 158/1, 159/2, 161/1, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 3118/16, 94/16, 95/14, 95/9, 95/10, 95/11, 95/12, 95/13, 96/4, 100, 99, 97/5, 98, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 3105, 68, 3103/3, 388, 3205, 103/15, 103/41, 103/39, 103/40, 103/17, 103/19, 103/8, 103/16, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 3204, 62/1, 103/34, 103/43, 103/35, 61/1, 3103/37, 3103/36, 3118/17, 3106/2, 159/3, 3120/6, 61/3, 522/4, 3106/2.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

     Budowa obiektów liniowych infrastruktury technicznej. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz.2147, z późn. zm.).

Wykonanie robót budowlanych w ramach dróg. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz.2147, z późn. zm.).

1.1.  Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej, budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE 160, 110, 90 o długości do 10 km, przyłączy PE 63, 50, 40, 32 budowa linii oświetleniowej kablowej oraz rozbiórka i budowa chodnika wraz z wjazdami i robotami towarzyszącymi w miejscowości Ruciane – Nida na działkach o numerach ewidencyjnych:

525/2, 269, 270/15, 56/1, 3120/5, 120/4, 338, 3120/4, 120/3, 3119/5, 119/3, 3119/4, 142, 144/1, 145, 146/5, 146/4, 146/3, 146/1, 148, 149, 150, 151, 152/1, 160, 159/18, 398/1, 398/2, 154/2, 154/1, 154/5, 157/2, 157/3, 156, 155/2, 158/1, 159/2, 161/1, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 3118/16, 94/16, 95/14, 95/9, 95/10, 95/11, 95/12, 95/13, 96/4, 100, 99, 97/5, 98, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 3105, 68, 3103/3, 388, 3205, 103/15, 103/41, 103/39, 103/40, 103/17, 103/19, 103/8, 103/16, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 3204, 62/1, 103/34, 103/43, 103/35, 61/1, 3103/37, 3103/36, 3118/17, 3106/2, 159/3, 3120/6, 61/3, 522/4, 3106/2.

 

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1    Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Nie dotyczy.

2.2    Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).
 2. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 3. Teren znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Planu Ochrony Parku uchwalonego Uchwałą XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 4. Teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, na obszarze którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 151 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2636).
 5. Inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008 oraz Ostoja Piska – kod obszaru PLH280048. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: planowane zamierzenie stanowić będzie zaopatrzenie ludności w wodę pitną. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późń. zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późń. zm.), Rozporządzeniem nr 151 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2636) oraz Planem Ochrony Parku uchwalonego Uchwałą XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 6. Projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W toku przedmiotowej sprawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOOŚ.4210.8.2017.NS.1 z dnia 18 kwietnia 2017 r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ruciane-Nida.
 7. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

2.3    Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

     W granicach terenu inwestycji nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.).

2.4    Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

  W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

2.5    Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

     Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.6    Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

     Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na  niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.7    Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

 1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.).
 3. Teren objęty inwestycją obejmuje grunty chronione na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm). Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń na gruntach chronionych, jeżeli nie jest wymagana dla nich konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne stosownie do przepisów odrębnych.

 

 1. Teren Inwestycji

  Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 525/2, 269, 270/15, 56/1, 3120/5, 120/4, 338, 3120/4, 120/3, 3119/5, 119/3, 3119/4, 142, 144/1, 145, 146/5, 146/4, 146/3, 146/1, 148, 149, 150, 151, 152/1, 160, 159/18, 398/1, 398/2, 154/2, 154/1, 154/5, 157/2, 157/3, 156, 155/2, 158/1, 159/2, 161/1, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 3118/16, 94/16, 95/14, 95/9, 95/10, 95/11, 95/12, 95/13, 96/4, 100, 99, 97/5, 98, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 3105, 68, 3103/3, 388, 3205, 103/15, 103/41, 103/39, 103/40, 103/17, 103/19, 103/8, 103/16, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 3204, 62/1, 103/34, 103/43, 103/35, 61/1, 3103/37, 3103/36, 3118/17, 3106/2, 159/3, 3120/6, 61/3, 522/4, 3106/2 w miejscowości Ruciane -Nida, gmina Ruciane-Nida.

 

UZASADNIENIE

 

Pani Renata Kuczyńska-Szulcbacher ul. Noniewicza 85c, 16-400 Suwałki reprezentująca Gminę Ruciane-Nida, złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej, budowie sieci wodociągowej PE 160, 110, 90 o długości do 10 km, przyłączy PE 63, 50, 40, 32 budowie linii oświetleniowej kablowej oraz rozbiórce i budowie chodnika wraz z wjazdami i robotami towarzyszącymi w miejscowości Ruciane – Nida na działkach o numerach ewidencyjnych: 525/2, 269, 270/15, 56/1, 3120/5, 120/4, 338, 3120/4, 120/3, 3119/5, 119/3, 3119/4, 142, 144/1, 145, 146/5, 146/4, 146/3, 146/1, 148, 149, 150, 151, 152/1, 160, 159/18, 398/1, 398/2, 154/2, 154/1, 154/5, 157/2, 157/3, 156, 155/2, 158/1, 159/2, 161/1, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 3118/16, 94/16, 95/14, 95/9, 95/10, 95/11, 95/12, 95/13, 96/4, 100, 99, 97/5, 98, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 3105, 68, 3103/3, 388, 3205, 103/15, 103/41, 103/39, 103/40, 103/17, 103/19, 103/8, 103/16, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 3204, 62/1, 103/34, 103/43, 103/35, 61/1, 3103/37, 3103/36, 3118/17, 3106/2, 159/3, 3120/6, 61/3, 522/4, 3106/2.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może powodować zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającej zgody na zmianę przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 909, z późn. zm).
 4. W trakcie trwania postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 dokonano uzgodnień projektu decyzji z następującymi organami:
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257
  • Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu postanowieniem znak: PZD.4002.112.2017.CI z dnia 27 czerwca 2017 r.  z dnia 27 czerwca 2017 r.
  • Starostą Powiatu Piskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych postanowieniem znak: GN.6123.185.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.,
  • Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego w zakresie melioracji
   i urządzeń wodnych postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-40/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.
  • Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku postanowieniem znak: ZS.224.167.2017 z dnia 19 lipca 2017 r.
  • Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura Ełk na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 )
 5. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański - Pracownia urbanistyczna – „Planowanie Przestrzenne i Obsługa Nieruchomości ESPRIT” - spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.).

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 05 czerwca 2017 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

Zgodnie z art. 60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt  8 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu  do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.                      W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie ww. ustawy, w związku                    z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na którym obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego ( Dz. U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506), a także w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, na obszarze którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 151 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazu. Nr 179, poz. 2636)  oraz Obszaru Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008) oraz Ostoja Piska – (kod obszaru PLH280048) . Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji RDOŚ w Olsztynie otrzymał w dniu 19 czerwca 2017 r. W myśl treści art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji.  Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.  

Zgodnie z art. 60 ust.1, w związku z art.53 ust.4  pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                            o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.), postanowieniem z dnia 26 czerwca 2017 r. znak GN.6123.185.2017 Starosta Powiatu Piskiego uzgodnił projekt niniejszej decyzji w zakresie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych wskazując w uzasadnieniu - …stwierdza się, że na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują grunty rolne sklasyfikowane jako –Br-PsVI- grunty rolne zabudowane, PsV i PsVI- pastwiska trwałe,                     RVI -grunty orne oraz LzVI- grunty zadrzewione i zakrzewione wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, które zgodnie z art. 10a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie wymagają uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze.

Zgodnie z art. 60 ust.1, w związku z art.53 ust. 4  pkt. 6  ww. ustawy,  postanowieniem z dnia                28 czerwca 2017 r. znak: MUW.DP.0702-4-40/17 Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego uzgodnił omawianą inwestycję w zakresie melioracji wodnych, stwierdzając że inwestycja realizowana będzie na gruntach rolnych, leśnych, terenach zabudowanych i zurbanizowanych, w pasie drogi gminnej, oraz że na wyżej wymienionych działkach nie występują urządzenia melioracji wodnych ewidencjonowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ww. ustawy, postanowieniem                 z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: PZD.4002.112.2017.CI uzgodnił projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji cel publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej, budowie sieci wodociągowej rozdzielczej PE 160, 110, 90 o długości do 10 km, przyłączy PE 63, 50, 40, 32 budowie linii oświetleniowej kablowej oraz rozbiórce i budowie chodnika wraz z wjazdami i robotami towarzyszącymi w miejscowości Ruciane-Nida na działkach o numerze ewidencyjnym 96/4, 388, 103/40, 103/43, 61/3.

          Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postanowieniem z dnia 19 lipca 2017 r. znak: ZS.224.167.2017 uzgodnił projekt powyższej decyzji w zakresie gruntów leśnych.

           Wojewódzki Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura Ełk  na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ) w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie-uzgodnienie uważa się za dokonane.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji

 

 

 

Pouczenie

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
 3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
 4. a/a

 

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

Data powstania: wtorek, 25 lip 2017 14:55
Data opublikowania: wtorek, 25 lip 2017 14:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 wrz 2017 10:52
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1885 razy