BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

IGK.6730.90.2017                                                                                                                       Ruciane-Nida, dnia 19  lipca 2017 r.

                                              

                                                          

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 grudnia 2016 r. Pana Karola Konopko, zam. ul. Rzemieślnicza 12, 12-220 Ruciane-Nida

ustalam

warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku na działce nr 435 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida - obszar miejski.

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku na działce nr 435 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida - obszar miejski. Powierzchnia łączna działek 1750 m2, KW OL1P/00010203/0.

 1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

3.1  Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 • nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, została ustalona na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późń. zm.) i określono na 8 m od drogi krawędzi drogi powiatowej (ul. Pionierska).
 1. wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – ustalony zgodnie z analizą funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu (załącznik nr 2) – 0,19. Intensywność zabudowy ustalono zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako wartość średnią z obszaru analizowanego.

3.2  Parametry techniczne ustalone na podstawie analiz funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu (załącznik nr 2)

 • dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
 1. ilość kondygnacji – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze użytkowe;
 2. szerokość elewacji frontowej – 14,0 m (tolerancja 20%);
 3. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – od 3,0 m do 4,2 m;
 4. wysokość do kalenicy – od 7,0 m do 9,0 m;
 5. w elewacjach należy stosować: naturalne, tradycyjne materiały wykończeniowe - drewno, cegłę, kamień. Tynki - o wyglądzie tynków tradycyjnych;
 6. dach budynku kształtować jako: dwuspadowy, równopołaciowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 25-40º. Dach kryty dachówką lub blachodachówką w kolorze ceglastym, czerwonym lub grafitowym;
 7. kierunek kalenicy w stosunku do frontu terenu inwestycji – równolegle lub prostopadle.
 8. zaleca się by forma architektury nawiązywała do regionalnej architektury mazurskiej.

3.3  Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 • w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 • inwestycja znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida;
 • inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w bezpośredniej bliskości innych zabudowań o podobnej funkcji. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 wraz z późń. zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późń. zm).
 • projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje lub może istnieć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie;
 • w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych;
 • zabudowa charakterem, skalą, formą i rodzajem użytych materiałów winna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem oraz nawiązywać do dobrych przykładów istniejącej w sąsiedztwie zabudowy oraz istotnych cech architektury.

3.4  Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W granicach inwestycji nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późń. zm.).

3.5  Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

 1. obsługa komunikacyjna: z drogi publicznej, powiatowej (działka nr 430) istniejącym zjazdem. W obrębie nieruchomości należy zapewnić miejsca postojowe dla użytkowników nieruchomości.
 2. zaopatrzenie w wodę:

zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu;

 1. odprowadzenie ścieków:

odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej;

 1. zaopatrzenie w energię elektryczną:

zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, należy je przebudować w kolidującym zakresie występując z wnioskiem o wydanie warunków przebudowy do operatora sieci. W korytarzach technicznych i wyznaczonych miejscach lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych zabrania się nasadzania drzew i krzewów, wznoszenia budowli oraz budowy ogrodzeń. Lokalizacja obiektów budowlanych w stosunku do istniejących i nowo projektowanych urządzeń elektroenergetycznych może być realizowana z uwzględnieniem odległości wynikających z odrębnych norm i przepisów;

 1. zaopatrzenie w ciepło:

zaopatrzenie w ciepło realizować w sposób indywidualny. Zezwala się na stosowanie odnawialnych źródeł energii takich jak ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła;

 1. zaopatrzenie w gaz:

nie dotyczy;

 1. zagospodarowanie odpadów stałych:

zagospodarowanie odpadów stałych – gromadzenie w pojemnikach na działce 
i zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

 1. h) odprowadzanie wód opadowych – powierzchniowo na terenie działki inwestora.
 2. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

 1. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

 1. Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych
 2. projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru inwestycji;
 3. dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia;
 4. w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.).
 5. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu rozpatruje inwestycję w ujęciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli w zakresie urbanistyki i ładu przestrzennego, nie zaś prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do niego. Wobec powyższego zgodność planowanej inwestycji określonej w projekcie budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia.
 6. Linia rozgraniczające teren inwestycji

Linie rozgraniczające teren inwestycji (w obrysie liter A - E) wyznaczone zostały na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji .

 

 1. Przesłanki wygaśnięcia decyzji:

 

Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdzi jej wygaśnięcie, jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę na tej samej działce lub dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji, chyba że inwestor uzyskał już ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

UZASADNIENIE

Pan Karol Konopko, zam. ul. Rzemieślnicza 12, 12-220 Ruciane-Nida, złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z garażem w bryle budynku na działce nr 435 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida - obszar miejski.

 1. przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 2. wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. wobec powyższego zastosowanie w sprawie mają przepisy art. 60 ust. 1 w związku
  z przepisami art. 59 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. w trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego
 • zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy tj.:
 • warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
 • stanu faktycznego i prawnego, na którym przewiduje się realizację inwestycji,
 • zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu wokół przedmiotowej działki,
 • zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z:

      - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem

        znak: WOPN.612.37.92.2017.ASZ z dnia 10 lipca 2017 r.

     - Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu postanowieniem: PZD.4002.122.2017.CI z

       dnia 12 lipca 2017 r.

 • autorem projektu decyzji jest mgr inż. Jacek Schramke spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym ( U. z 2017 r. poz. 1073).

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 06 lipca 2017 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego.

            Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

Zgodnie z art.  60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie w/w ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach Obszaru Natura 2000 -  Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLH280008) oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymał w dniu 10 lipca 2017 r.  W dniu 12 lipca 2017 r. do tut. Urzędu wpłynęło Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowienie znak: WOPN.612.37.92.2017.ASZ uzgadniające w zakresie ochrony przyrody warunki zabudowy ww. inwestycji. Dokonując rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy Organ uzgadniający stwierdził, iż na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz ogólnodostępnych ortofotomapy zamieszczonych na portalu www.geoportal.gov.pl stwierdza się, że w pasie szerokości 100 m od granic przedmiotowej działki nie występuje jezioro, rzeka ani inne zbiorniki wodne. W granicach przedmiotowej działki występują zadrzewienia. Mając jednak na uwadze charakter gruntowy tej nieruchomości, tj. B- tereny mieszkaniowe wydzielone w obrębie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz charakter działek przyległych  (nieruchomości zabudowane obiektami budowlanymi) stwierdza się, ze ww. zadrzewienia nie stanowią zadrzewień śródpolnych. Powierzchnia działki nr 435 wynosi 0,1750 ha, co wskazuje, że planowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Analiza projektu decyzji o warunkach zabudowy dla danej inwestycji dopuszcza na realizację obiektu budowlanego, który nie stoi w sprzeczności z zakazami wynikającymi z rozporządzenia Nr 138 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida. Dokonując oceny możliwości realizacji planowanej inwestycji na gruncie przepisów dotyczących obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska PLB280008 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustalił, iż nie zachodzą przesłanki do odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. teren inwestycji dotyczy gruntu zabudowanego, położonego w otoczeniu terenów zurbanizowanych poddawanych ci nagłemu oddziaływaniu antropogenicznemu. W związku z powyższym Organ uzgadniający nie znalazł podstaw do uznania ażeby inwestycja mogła w sposób znacząco negatywny oddziaływać na przedmioty ochrony ww. obszaru. Od niniejszego postanowienia przysługuje inwestorowi zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Wnioskodawca wystosował oświadczenie, że nie złoży zażalenia na przytoczone postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w związku z czym stało się ono ostateczne w dniu 10 lipca 2017 r.

            Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu postanowieniem znak: PZD.4002.122.2017.CI z dnia 12 lipca 2017 r. również uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku na działce ewidencyjnej nr 435 położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w zakresie terenu przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej nr 4632N, działka nr 430.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.                    

 

 

Pouczenie

 

 1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu
 2. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
 3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.
 4. Organ, który wydał decyzję jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
 5. Organ stwierdzi wygaśnięcie decyzji jeżeli:
 6. a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę
 7. b) dla tego terenu będzie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji.
 8. Decyzja o warunkach zabudowy wiąże organ wydający pozwolenie na budowę.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. . W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

Otrzymują:

 1. Karol Konopko
 2. Strony postępowania w formie obwieszczenia
 3. a/a

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 19 lip 2017 13:05
Data opublikowania: czwartek, 20 lip 2017 13:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sie 2017 10:29
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2429 razy