BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.29.2017                                                                                                               Ruciane-Nida, dnia 19 kwietnia 2017 r.

                                                                      

                                                         

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dniu 10 marca 2017 roku, Energa-Operator o/Olsztyn., z/s. ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn działającej przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Kacprzaka, zam. Oś. Grunwaldzkie 2a/3, 11-700 Mrągowo

 

U S T A L A M

lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

linii energetycznej kablowej nn-0,4 kV o długości około 290 m (linia rozdzielcza). Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 6/3, 6/4, 45, 76/6, obręb geodezyjny Zameczek, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

            Budowa obiektu służącego zaopatrzeniu ludności w energię elektryczną. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późń. zm.).

1.1.   Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach rolnych, zabudowanych oraz drogi gminnej. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

 

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1         Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

            Nie dotyczy.

2.2          Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 • w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 • inwestycja znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506)
 • inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie linii energetycznej kablowej nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane będzie na terenie wsi Zameczek. Inwestycja wykonana będzie doziemnie. Po jej wykonaniu nie będzie widoczna w terenie. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późń. zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późń. zm.) oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506).
 • projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych;

2.3         Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

            W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późń. zm.).

2.4         Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

            W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

2.5         Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

            Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

 

2.6         Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

            Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.7         Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

            dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

            w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.)

 1. Teren Inwestycji

            Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 6/3, 6/4, 45, 76/6 w obrębie geodezyjnym Zameczek, gmina Ruciane-Nida.

 

UZASADNIENIE

 

Energa-Operator o/Olsztyn, z/s. ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn działając przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Kacprzyka, zam. Oś. Grunwaldzkie, 10-950 Olsztyn , złożyła wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej nn-0,4 kV o długości około 290 m. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 6/3, 6/4, 45, 76/6 w obrębie geodezyjnym Zameczek, gmina Ruciane-Nida

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. Zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z:

       - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5c

         ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.

         z 2016 r. poz. 778);

       - Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Białymstoku znak sprawy:

          ZS.224.80.2017 z dnia 28 marca 2017 r.

- Starostą Powiatowym w Piszu postanowieniem: GN.6123.80.2017 z dnia 24 marca

   2017 r.

 - Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie

   Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Oddział Pisz

   postanowieniem: MUW.DP.0702-4-19/17 z dnia 24 marca 2017 r.

 1. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Jacek Schramke spełniający warunek, o którym mowa
  w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.).

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 13 marca 2017 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego.

            Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

            Zgodnie z art.  60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie w/w ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach „Mazurskiego Parku Krajobrazowego”, na którym obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. Nr 20, poz. 506) oraz Obszaru Natura 2000 -  Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLH280008). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody  obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymał w dniu 23 marca 2017  r. W myśl treści art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.

            Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość obejmuje użytki rolne, uzgodnienia należało dokonać ze Starostą Powiatu Piskiego (art. 53 ut. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W toku niniejszego postępowania uzyskano stosowne uzgodnienie. Starosta Piski postanowieniem z dnia 24 marca 2017 r. znak sprawy: GN.6123.80.2017 uzgodnił w/w inwestycję w zakresie ochrony gruntów rolnych stwierdzając, iż na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują grunty rolne sklasyfikowane jako Br-PsIV - grunty rolne zabudowane wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego.

            Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie melioracji i urządzeń wodnych w Olsztynie Rejonowego Oddziału w Piszu również uzgodnił projekt niniejszej decyzji postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-19/17 z dnia 24 marca 2017 r. Po analizie lokalizacji inwestycji stwierdzono, że realizowana ona będzie na gruntach rolnych oraz, że  na omawianym obszarze występuje urządzenie melioracji wodnych szczegółowych (zbieracz drenarski o oznaczeniu zb.a), w lokalizacji z załączoną mapą, znajdujące się w ewidencji urządzeń melioracyjnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowego Oddziału w Piszu. Przedstawione położenie urządzeń melioracyjnych jest jedynie orientacyjne na mapie załączonej do pisma jest jedynie orientacyjne i może odbiegać od jego położenia w terenie.

            Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku pismem: ZS.224.80.2017 z dnia 28 marca 2017 r.  poinformował, iż zgodnie ze stanowiskiem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie zawartym w postanowieniu z dnia 20.09.2013 r. znak: ZS-W-2129-92-3/13, RDLP nie ma podstaw do wypowiadania się w sytuacji, gdy w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczonych na załączniku graficznym do decyzji nie ma gruntów leśnych.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją..

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

Data powstania: środa, 19 kwi 2017 07:38
Data opublikowania: środa, 19 kwi 2017 07:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 maj 2017 09:13
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2160 razy