BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

które zostaną powołane w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ruciane-Nida w 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do zgłoszenia kandydatur do pracy w komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ruciane-Nida w 2017 roku.


Kandydaci do pracy w komisji konkursowej składają formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) i oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na pracę w komisji konkursowej (pobierz) powoływanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Warunki, które powinien spełniać kandydata do pracy w komisji konkursowej:
1) jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267);

3) ma doświadczenie w przedmiocie zadania publicznego, którego dotyczy konkurs oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.);

5) zgłosi swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (pobierz wzór formularza zgłoszeniowego),
6) złoży oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (pobierz wzór oświadczenia), o zgodzie na udział w komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ruciane-Nida w 2017 roku.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

Formularze można pobrać ze stron internetowych: www.bip.ruciane-nida.pl oraz ze strony miejskiej: www.ruciane-nida.pl.

Formularze można pobrać także w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, pok. 8.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na pracę w Komisji należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida lub w pok. 8 urzędu, Aleja Wczasów 4.

Termin składania zgłoszeń do pracy w komisji konkursowej upływa 18 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji: tel. 87/42544448.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 11 kwi 2017 09:28
Data opublikowania: wtorek, 11 kwi 2017 09:30
Data przejścia do archiwum: środa, 19 kwi 2017 07:36
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2135 razy