BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 5 DO TRESCI SIWZ

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida

 

Do Zamawiającego w dniu 25 stycznia 2017 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi:
 
Pytanie nr 1
Dot.: pkt 2.4 Zał. nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga by samochód był wyposażony w podwozie drogowe ze stałym napędem 4x4 z blokadą miedzyosiową, dopuszczając zarazem skrzynię biegów manualną jak i zautomatyzowaną. W związku z tym, że Zamawiający preferuje zautomatyzowaną skrzynię biegów, o czym bez wątpienia świadczy punktacja za takie rozwiązanie, nie jest możliwe zaoferowanie podwozia ze stałym napędem 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego miedzyosiowego, gdyż u większości producentów taki rodzaj skrzyni biegów obligatoryjnie pociąga za sobą konieczność zastosowania rozłącznego napędu przedniej osi. Czy mając na uwadze powyższe, Zamawiający dopuści preferowane przez siebie rozwiązanie skrzyni biegów zautomatyzowanej w zestawieniu z podwoziem 4x4 z możliwością rozłączania napędu osi przedniej?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z możliwością rozłączania napędu osi przedniej przy zastosowaniu zautomatyzowanej skrzyni biegów.
 
Pytanie nr 2
Dot.: pkt 2.6 Zał. nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga by zawieszenie osi przedniej i tylniej było wyposażone w stabilizator przechyłów. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu ze wzmocnionym zawieszeniem mechanicznym przystosowanym do obciążenia maksymalną masą całkowitą ze stabilizatorem przechyłów osi tylniej, które spełnia wymagania norm i zostało dopuszczone do użytkowania, co potwierdza uzyskanie świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu ze wzmocnionym zawieszeniem mechanicznym przystosowanym do obciążenia maksymalną masą całkowitą ze stabilizatorem przechyłów osi tylnej.
 
Pytanie nr 3
Dot.: pkt 2.9 Zał. nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga by w kabinie kierowcy zamontowany był radiotelefon przewoźny Motorola DM4500. Na podstawie informacji uzyskanych od producenta oraz z doświadczenia nabytego podczas długoletniej produkcji pojazdów specjalnych pragniemy zauważyć, że prawdopodobnie zamawiający omyłkowo podał model radiotelefonu, który nie jest montowany w samochodach pożarniczych, co więcej taki model nie istnieje. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga zamontowania w kabinie pojazdu radiotelefonu cyfrowo- analogowego Motorola DM4600 używanego przez większość jednostek straży pożarnej w Polsce?
Odp.: Zamawiający omyłkowo podał model radiotelefonu Motorola DM4500, powinien być zapisany jako Motorola DM4600.
 
Pytanie nr 4
Dot.: pkt 2.13 Zał. nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga by w kabinie kierowcy znajdowała się sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączona do zewnętrznego źródła ładowania. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z sygnalizacją świetlną podłączenia do źródła zewnętrznego, bez dodatkowej sygnalizacji dźwiękowej, co jest standardowo stosowanym rozwiązaniem?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z sygnalizacją świetlną podłączenia do zasilania z zewnętrznego źródła ładowania akumulatorów bez dodatkowej sygnalizacji dźwiękowej.
 
Pytanie nr 5
Dot.: pkt 3.17 Zał. nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga by układ wodno-pianowy był wyposażony w ręczny i automatyczny dozownik środka pianotwórczego. Czy powyższy zapis specyfikacji należy rozumieć tak, że zaoferowany dozownik ma umożliwiać ręczne nastawy stężenia (3 lub 6%) a samo dozowanie do ustawionego stężenia, niezależnie od ilości otwartych linii gaśniczych musi odbywać się w sposób automatyczny? Prosimy o potwierdzenie powyższego toku rozumowania.
Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenie pojazdu z możliwością automatycznego dozowania środka pianotwórczego, a w przypadku awarii automatycznego dozownika, podanie środka pianotwórczego z dozownika ustawianego ręcznie.
 
W związku z powyższymi odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
 
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SIWZ.
Data powstania: czwartek, 26 sty 2017 07:27
Data opublikowania: czwartek, 26 sty 2017 07:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 lut 2017 08:51
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2202 razy