BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 roku, poz.2147 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nidaogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionej:

 

  1. działka ozn. nr geod. 13/14, o pow. 1 455 m2, położona w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, ujawniona jest w księdze wieczystej OL1P/00012965/3. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

      cena wywoławcza netto   72 284,00 zł, wadium 10 000,00 zł.

 

  1. działka ozn. nr geod. 13/11, o pow. 1 532 m2, położona w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, ujawniona jest w księdze wieczystej OL1P/00012965/3. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: U– tereny usług.

      cena wywoławcza netto   76 845,00 zł, wadium 10 000,00 zł.

                     

III publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 09 lutego 2017 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lutego 2017 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 06 lutego 2017 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
  2. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  3. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
  4. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
  5. Koszty przygotowania dokumentacji oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .

9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 05 stycznia 2017 r. do dnia 06 lutego 2017 r

Data powstania: czwartek, 5 sty 2017 09:37
Data opublikowania: czwartek, 5 sty 2017 10:34
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lut 2017 07:35
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2432 razy