BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.08.2016

                                                                                                                                                            Ruciane-Nida, dn. 1 lipca 2016

 

 

Nasz znak :

IGK.6220.08.2016

 

 

 P O S T A N O W I E N I E

 

                        Na podstawie art. 63 ust 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z art. art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie promenady w Rucianem-Nidzie przy ulicy Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastruktura towarzyszącą”zlokalizowanego na działkach nr 364/2, 368, 367/2, 369/4, 377/1, 377/4, 377/6, 377/8 oraz na działce nr 127 (jez. Nidzkie) w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000

 

p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie w sprawie „budowy promenady w Rucianem-Nidzie przy ulicy Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastruktura towarzyszącą”zlokalizowanego na działkach nr 364/2, 368, 367/2, 369/4, 377/1, 377/4, 377/6, 377/8 oraz na działce nr 127 (jez. Nidzkie) w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000, z uwagi na konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko

 

 

u z a s a d n i e n i e

Gmina Ruciane-Nida wystąpiła w dniu 14 czerwca 2016 roku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie promenady w Rucianem-Nidzie przy ulicy Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastruktura towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach nr 364/2, 368, 367/2, 369/4, 377/1, 377/4, 377/6, 377/8 oraz na działce nr 127 (jez. Nidzkie) w obrębie Ruciane-Nida. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w opinii znak WOOŚ.4240.307.2016.MK.2 z dnia 30 czerwca 2016 roku (data wpływu) stwierdził konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS.4083.21.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku (data wpływu) stwierdził, iż nie jest zasadnym przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wydał w dniu 1 lipca 2016 roku postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego stosownie do dyspozycji art. 63 ust 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawieszono postępowanie do czasu dostarczenia raportu o oddziaływania na środowisko.

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

 p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

 

Otrzymują :

1.     Gmina Ruciane-Nida

2.     strony w drodze obwieszczenia (art. 49 k.p.a.)

3.     a/a

Data powstania: piątek, 1 lip 2016 10:47
Data opublikowania: piątek, 1 lip 2016 11:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lip 2016 11:31
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2047 razy