BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida OR. 0002.13.2015 Ruciane-Nida, 23 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz.1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XVIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

4. Przyjęcie protokołu z III nadzwyczajnej (XVI kolejnej) sesji Rady Miejskiej z dnia

16 grudnia 2015 r. oraz z XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2015 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XVII sesji Rady Miejskiej w dniu

16 grudnia 2015 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

 

C. Część uchwałodawcza :

7.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025,

  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.,

  • współpracy Gminy Ruciane-Nida ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji projektu,

  • zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców na terenie Gminy Ruciane-Nida, na których powstają odpady komunalne,

  • zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

 

D. Statutowe elementy obrad:

8. Interpelacje radnych.

9. Wnioski i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

11. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: środa, 23 gru 2015 12:01
Data opublikowania: środa, 23 gru 2015 12:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sty 2016 09:38
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2138 razy