BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

 

IGK.6840.11.2015                                                                                                                     Ruciane-Nida, dn. 09 grudnia 2015 r.

 

           Ogłoszenie III publicznego przetaru ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nidaogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionej:

 

działka ozn. nr geod. 192/277, o pow. 512 m2, położona w m. Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, objęta miejscowym planem zagospodarowania, z przeznaczeniem jako 12 W – tereny związane z urządzeniami wodociągów. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem, składającym się z pomieszczenia po byłej hydroforni oraz dwóch pomieszczeń gospodarczych o łącznej powierzchni użytkowej 85,70 m2. Ujawniona jest w księdze wieczystej OL1P/00020644/6.

      cena wywoławcza netto   56 000,00 zł, wadium 5 000,00 zł.

                     

III publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 14 stycznia 2016 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 stycznia 2016 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 09 stycznia 2016 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
  5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
  6. Koszty przygotowania dokumentacji oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

      8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .

      9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 09 grudnia 2015 r. do dnia 09 stycznia 2016 r.

Data powstania: środa, 9 gru 2015 08:44
Data opublikowania: środa, 9 gru 2015 09:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 sty 2016 13:02
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2100 razy