BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

IGK.6840.20.2015                                                                                                                           Ruciane-Nida, dnia 09.12.2015 r.

 

Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

           

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 53, usytuowanego na III piętrze budynku wielorodzinnego nr 4 w Rucianem-Nidzie, przy ul. Kwiatowej 4, o pow. użytkowej 63,88 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 3,34 m2, wraz z ustanowionym użytkowaniem wieczystym na okres 99 lat udziału wielkości 6388/245580 części w działce oznaczonej nr geodezyjnym 229/8, o powierzchni 650 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest bez obciążeń, ujawniona w księdze wieczystej OL1P/00012012/8

 

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie wynosi 74 000,00 zł, w tym lokal – 72 705,00 (98,25 %) i udział w gruncie –1 295,00 (1,75 %).

 

  Wadium wynosi 10 000,00 zł.

 

III publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 14 stycznia 2016 roku, o godzinie 11.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

 

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 stycznia 2016 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 09 stycznia 2016 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Ustalona w przetargu cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 53 jest zwolniona z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
  4. Nabywca z tyt. nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie zobowiązany do wniesienia na rzecz sprzedawcy pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% wartości udziału w gruncie + 23% podatku VAT, przed spisaniem umowy notarialnej, a przez dalszy okres użytkowania wieczystego będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie + 23% podatku VAT.  
  5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.

     6. Nabywca pokrywa koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży orazkoszty związane z zawarciem umowy notarialnej         ponosi nabywca.

  1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

     8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .

     9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 09 grudnia 2015 r. do dnia 09 stycznia 2016 r.

 

 

 

Data powstania: środa, 9 gru 2015 08:27
Data opublikowania: środa, 9 gru 2015 09:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 sty 2016 13:02
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2124 razy