BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.47.2015

Ruciane-Nida, dn. 30 lipca 2015r

 

 

Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z póżn.), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym 160 położonej w miejscowości Majdan, obręb Wojnowo, gmina Ruciane-Nida,

 

 

 

p o s t a n a w i a m

 

z a w i e s i ć postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym 160 położonej w miejscowości Majdan, obręb Wojnowo, gmina Ruciane-Nida, do czasu rozstrzygnięcia czy przedmiotowa inwestycja oddziaływać będzie na obszar Natura 2000.

 

 

 

u z a s a d n i e n i e

 

Wnioskodawca Orange Polska S.A., w imieniu której jako pełnomocnik działa Net Works! Sp. z o.o. Pan Tomasz Grudziński, ul. Piekarnicza 1,80-126 Gdańsk, wniósł o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym 160 położonej w miejscowości Majdan, obrębie Wojnowo, gmina Ruciane-Nida. W toku postępowania tut. Urząd zgodnie z art. 96 ust. 1, 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 2013 poz. 1235 z późn.zm./ nałożył na inwestora konieczność przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie przewidzianych cytowanymi wyżej przepisami stosownych dokumentów celem przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000.

 

Art. 97 §1 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) stanowi, iż organ I instancji jest obowiązany do zawieszenia toczącego się przed nim postępowania w przypadku gdy jego rozstrzygnięcie zależy od rozpatrzenia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

 

 

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

 

 

p o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia.

 

Data powstania: czwartek, 30 lip 2015 12:26
Data opublikowania: piątek, 31 lip 2015 12:27
Data przejścia do archiwum: sobota, 15 sie 2015 09:25
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2278 razy