BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie.

1.Zamawiający:
Szkoła Podstawowa w Ukcie

Ukta 70

12-220 Ruciane-Nida


2. Przedmiot zapytania ofertowego: przedstawienie ceny za obsługę i dostawę posiłku

ciepłego w formie CATERINGU dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie
 
a) Forma wyżywienia – codzienny zróżnicowany  posiłek w formie:


- posiłek ciepły: płynny lub stały /dwa lub trzy razy w tygodniu zupa z wkładką 300 ml + pieczywo + deser, dwa lub trzy razy w tygodniu drugie danie mięsne składające się z porcji mięsa 100 g, ziemniaków, kaszy, makaronu lub ryżu 200 g, surówki 100 g oraz napoju 200 ml/

ok. 50 posiłków dziennie /liczba posiłków może ulec zwiększeniu w trakcie roku szkolnego/

b) Miejsce dostawy – Szkoła Podstawowa w Ukcie

3. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych,

pojemnikach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości

przewożonych potraw.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych przez

zamawiającego.

5. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie)

i dostarczany Zamawiającemu do zatwierdzenia na 5 dni przed okresem jego

obowiązywania.

6. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez

Wykonawcę.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na

bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami

HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka

dla uczniów w wieku szkolnym.


8. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania po posiłku.

 

 

9. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dokonywanie comiesięcznych rozliczeń

z Zamawiającym za dostarczane posiłki.

 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do sprzątania pomieszczenia stołówki oraz do

wywozu zużytych naczyń jednorazowych na własny koszt.

11. Zamówienie będzie realizowane w okresie od miesiąca :

03 września 2015 r. do 23 czerwca 2016 r.

12. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczania posiłków wyłącznie w dni,

w które odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole tj. od poniedziałku do

piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Wykonawca zostanie o konkretnych datach

poinformowany telefonicznie.

13. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

16.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące

warunki:
•    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w tym aktualną opinię sanitarną

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (oświadczenie, decyzje psse, kserokopie dokumentów);

•    Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania

zamówienia (oświadczenie);
•    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

(oświadczenie).

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.


17.
Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a.    Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego)
b.    Oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w punkcie 16

(wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego)
c.    Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień wymienionych
w punkcie 16
 
Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów ( wymienionych w punkcie 17) lub złożenie ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

 


18. Sposób obliczania ceny oferty:
Cena (koszt jednostkowy) oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia
Cena może być tylko jedna
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy
 
 19. Kryterium wyboru oferty:


Cena najniższej oferty.

 
 20. Miejsce i termin złożenia oferty: Szkoła Podstawowa w Ukcie, Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida listownie lub osobiście - do dnia 12.08.2015 r. do godz.1200


21. Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela  Barbara Pyrdoł, tel. 87 4257290, poczta elektroniczna : spukta@o2.pl

Barbara Pyrdoł –Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ukcie

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 lip 2015 14:14
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2015 14:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 sie 2015 10:50
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2310 razy