BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.24.2015
P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, ze zm.), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN15kV Pisz – Ruciane-nida w miejscowości Głodowo, polegającej na demontażu istniejącej linii typu 3xAFL 25 mm² i montażu w jej miejscu linii typu 3xBLL-T 50 mm² wraz z przebudową 5 słupów transformatorowych, na części działek ewidencyjnych o nr 1/4,91,104,105 i 109, położonych w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski,

p o s t a n a w i a m
zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN15kV Pisz – Ruciane-nida w miejscowości Głodowo, polegającej na demontażu istniejącej linii typu 3xAFL 25 mm² i montażu w jej miejscu linii typu 3xBLL-T 50 mm² wraz z przebudową 5 słupów transformatorowych, na części działek ewidencyjnych o nr 1/4,91,104,105 i 109, położonych w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, do czasu ustalenia spadkobierców jednej ze stron postępowania.

u z a s a d n i e n i e
Wnioskodawca PGE Dystrybucja S.A, w imieniu którego działa jako pełnomocnik TJAN ELECTRIC Jan Tokarski, ul. Żółtki 43, 16-070 Choroszcz, wniósł o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN15kV Pisz – Ruciane-nida w miejscowości Głodowo, polegającej na demontażu istniejącej linii typu 3xAFL 25 mm² i montażu w jej miejscu linii typu 3xBLL-T 50 mm² wraz z przebudową 5 słupów transformatorowych, na części działek ewidencyjnych o nr 1/4,91,104,105 i 109, położonych w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski. W toku postępowania do tut. Urzędu wpłynęła informacja, iż jedna ze stron postępowania, tj. Państwo Franciszek i Barbara Grzymała, zmarli (zwrócony przez Urząd Pocztowy nr 1 w Rucianem-Nidzie list z adnotacją adresat nie żyje).
Art. 97 §1 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, ze zm.) stanowi, iż organ administracji publicznej zawiesza toczące się przed nim postępowanie w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105),
W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

p o u c z e n i e
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia.
Data powstania: piątek, 15 maj 2015 15:11
Data opublikowania: poniedziałek, 18 maj 2015 15:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 cze 2015 08:10
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2207 razy