BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 22 października 2014 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.08.2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję na dzień 30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie LIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2014 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na LII sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2014 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Informacje:
  • Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych,
  • Burmistrza Miasta i Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie,
  • udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Rady Miejskiej Ruciane-Nida w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
  • zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ukta,
  • zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wejsuny,
  • obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego,
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2014 – 2022,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014r.,
  • pozbawienie drzewa statutu pomnika przyrody,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.



Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.




 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk
Data powstania: piątek, 24 paź 2014 13:18
Data opublikowania: piątek, 24 paź 2014 13:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 lis 2014 09:07
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2184 razy