BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ruciane-Nida 22 października 2014 r.
Znak sprawy: PNO.6730.106.2014

Decyzja nr
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust 1 pkt 2, art. 53, art. 54 i art. 2 ust pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405) oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. Gminy Ruciane-Nida, ul. Aleja Wczasów 4 12-220 Ruciane-Nida
ustalam
lokalizację inwestycji celu publicznego na działkach nr 195, 52, 53/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wojnowo oraz działek nr 27, 29 położonych w obrębie geodezyjnym Zameczek, gmina Ruciane-Nida dla zamierzenia związanego z budową mostu drogowego betonowego wraz z drogami dojazdowymi.
1. Rodzaj inwestycji.
Budowa mostu drogowego betonowego wraz z drogami dojazdowymi. Wymieniona inwestycja jest o znaczeniu gminnym.
2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.
Ustala się możliwość budowy mostu drogowego betonowego wraz z drogami dojazdowymi na działkach nr 195, 52, 53/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wojnowo oraz działek nr 27, 29 położonych w obrębie geodezyjnym Zameczek.
Ustala się warunki budowy mostu dla działek nr 195, 52, 53/1 (droga) położonych w obrębie geodezyjnym Wojnowo i działek nr 27 (droga) i 29 (rzeka Krutyń) położonych w obrębie geodezyjnym Zameczek.
Ustala się, że most drogowy będzie posiadał konstrukcję betonową. Wymiary zewnętrzne mostu: długość do 40,0 m, szerokość do 10,5 m. Most oparty będzie na przyczółkach betonowych wykonanych na terenie drogi gminnej. Na moście i drogach dojazdowych zostanie ułożona nawierzchnia bitumiczna oraz chodnik. Most zostanie zabezpieczony metalowymi barierami ochronnymi.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) budowa mostu drogowego betonowego wraz z drogami dojazdowymi nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko niezwiązanych bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 lub niewynikających z tej ochrony, a mogących znacząco lub też potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać ujemnie na środowisko przyrodnicze i krajobraz.
Wnioskowane działki są położone na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Natura 2000.
Ponadto wnioskowane działki są położone na obszarze specjalnej ochrony ptaków
dla Wspólnoty Natura 2000 „Ostoja Piska” kod obszaru PLH280048, który z dniem
10 stycznia 2011 r. stał się obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty [zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 listopada 2012 w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (numer aktu normatywnego C(2012) 8135].
Zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 127 z poźn. zm.) organ właściwy
do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000.
Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające
na budowie mostu drogowego betonowego wraz z drogami dojazdowymi, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: nowy most powstanie w miejscu istniejącego.
Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) o ochronie przyrody oraz Rozporządzeniem
Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego
z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506).
4. Warunki wynikające z przepisów szczególnych.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymogami art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 kwietnia 2002 r.).
Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej mapie sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500.
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z czterema egzemplarzami dokumentacji projektowej posiadającej uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W wypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy uzyskać uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.

Uzasadnienie
Z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpiła Gmina Ruciane-Nida. Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu drogowego betonowego wraz z drogami dojazdowymi na działkach nr 195, 52, 53/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wojnowo oraz działek nr 27, 29 położonych w obrębie geodezyjnym Zameczek.
Gmina Ruciane-Nida aktualnie nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren, który jest przedmiotem wniosku. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wnioskowany teren związany z budową nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Zgodnie z art. 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wprowadzone zmiany ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych) projekt decyzji został przygotowany przez architekta posiadającego uprawnienia. W tym stanie rzeczy postanowiono jak w treści decyzji.
Projekt niniejszej decyzji przed jej wydaniem należy uzgodnić z:
Projekt niniejszej decyzji został uzgodniony z:

1. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm.).
2. Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie melioracji i urządzeń wodnych postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-80/14 z dnia 24 września 2014r.,
3. Starostą Powiatu Piskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych znak: G.6123.256.2014 z dnia 25 września 2014r.

Pouczenie
W myśl art. 53 ust 1, 2, 6, 7 i art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405):

1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przepisu art. 31 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
3. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
4. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.
6. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Projekt decyzji sporządził:
Mgr inż. arch. Kazimierz Grządka
Uprawnienia urbanistyczne nr 410/88

Otrzymują:
1. Eugeniusz Jaszczuk
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. Strony postępowania w drodze obwieszczenia
4. a/a

Sporządziła:
Oliwia Jaworska
Tel. (87) 425 44 54
Data powstania: czwartek, 23 paź 2014 14:39
Data opublikowania: czwartek, 23 paź 2014 14:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lis 2014 13:20
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2774 razy