BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Ruciane-Nida, dn. 22 października 2014 r.

Nasz znak: PNO.6220.13.2014

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2012 r. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267– tekst jednolity) po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przybudowie drogi powiatowej nr 1777 N Mikołajki – Wejsuny – droga krajowa nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przebudową mostu w km 12+922 koło m. Wejsuny zlokalizowanego na działkach nr 59, 73, 71 zlokalizowanych w obrębie Wejsuny, na działkach nr 138/1, 138/2, 3002, 59, 54 zlokalizowanych w obrębie Onufryjewo, na działce nr 1/14 położonej w obrębie Wierzba oraz po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4240.327.2014.JC.1 dnia 6 października 2014 (data wpływu) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.9083.19.2014 z dnia 1 października 2014 (data wpływu)

ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „przybudowie drogi powiatowej nr 1777 N Mikołajki – Wejsuny – droga krajowa nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przebudową mostu w km 12+922 koło m. Wejsuny” zlokalizowanego na działkach nr 59, 73, 71 zlokalizowanych w obrębie Wejsuny, na działkach nr 138/1, 138/2, 3002, 59, 54 zlokalizowanych w obrębie Onufryjewo, na działce nr 1/14 położonej w obrębie Wierzba, w obszarze Natura 2000 i jednocześnie:

I. Określam:

1. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida przeznacza teren inwestycji jako tereny dróg powiatowych.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
1) Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 18.00).
2) Powstające na terenie inwestycji odpady gromadzić w sposób selektywny w miejscach na ten cel przeznaczonych w sposób zapobiegających przedostaniu się zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.
3) Wszystkie powstające odpady w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu i powstawania;
4) Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren i otoczenie uporządkować.
5) Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony gatunkowej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r., Nr 81), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1419), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r., Nr 168, poz. 1765).

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Nie określa się.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Tego typu inwestycje nie są zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko.

II. Nie stwierdzam konieczności:

1. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie zachodzi
potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania na terenie
otaczającym omawianą inwestycję.

2. wykonania kompensacji przyrodniczej.

Nie zachodzi
konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.

III. Nie nakładam na Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

IV. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.

Uzasadnienie

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „przybudowie drogi powiatowej nr 1777 N Mikołajki – Wejsuny – droga krajowa nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przebudową mostu w km 12+922 koło m. Wejsuny” zlokalizowanego na działkach nr 59, 73, 71 zlokalizowanych w obrębie Wejsuny, na działkach nr 138/1, 138/2, 3002, 59, 54 zlokalizowanych w obrębie Onufryjewo, na działce nr 1/14 położonej w obrębie Wierzba. Z danych zawartych w dostarczonych materiałach wynikało, iż planowana inwestycja zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2012 r. Nr 213, poz. 1397,), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora oraz pozostałe dokumenty przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu celem uzyskania opinii na temat konieczności sporządzenia raportu oddziaływania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wydał opinię sanitarną znak ZNS.9083.19.2013 z dnia 1 października 2014 r. (data wpływu) w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie po przeanalizowaniu dokumentacji postanowieniem znak WOOŚ.4240.327.2014.JC.1 z dnia 6 października 2014 roku (data wpływu) wyraził opinię, iż dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Burmistrz postanowieniem z dnia 18 czerwca 2014 roku odstąpił od obowiązku opracowania raportu. Wobec braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organ wydał decyzję środowiskową.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na „przybudowie drogi powiatowej nr 1777 N Mikołajki – Wejsuny – droga krajowa nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przebudową mostu w km 12+922 koło m. Wejsuny” zlokalizowanego na działkach nr 59, 73, 71 zlokalizowanych w obrębie Wejsuny, na działkach nr 138/1, 138/2, 3002, 59, 54 zlokalizowanych w obrębie Onufryjewo, na działce nr 1/14 położonej w obrębie Wierzba
Działki, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida przeznacza tereny przedmiotowych działek jako drogi powiatowe.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane będzie m.in.:
1. wzmocnieniu istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego przez wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego z poszerzeniem do 5,5 m,
2. uzupełnienie poboczy kruszywem,
3. wykonanie nowych nawierzchni zjazdów indywidualnych i na drogi boczne,
4. budowa obustronnych chodników w terenie zabudowanym na długości ok. 100 m,
5. renowacja rowów przydrożnych,
6. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
7. wykonanie robót rozbiórkowych na moście w niezbędnym zakresie,
8. wzmocnienie konstrukcji mostu wraz z poszerzeniem jezdni mostu do 6,0 m i zwiększeniem nośności do 400 kN.,
9. ustawienie bariero poręczy na moście i barier drogowych na dojazdach do mostu (stalowych)

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin i poziomu hałasu spowodowanego pracami budowlanymi oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Czas trwania prac budowlanych, ograniczony będzie wyłącznie do pory dnia, a roboty budowlane wykonywane będą przy pomocy sprawnych maszyn i urządzeń. Przewiduje się, że skala i zasięg uciążliwości powodowanych w fazie budowy przedmiotowych instalacji będzie niewielki, z uwagi na mały zakres planowanych prac, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady gromadzone będą w sposób selektywny, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zmniejszenie zapylenia oraz hałasu spowodowanego ruchem. Dzięki nowej nawierzchni zmniejszy się ilość drgań mających wpływ na ludzi i budynki. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo użytkowników drogi.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz na Specjalnym Obszarze Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB 280008), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.), jak również graniczy z obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Piska” (PLH 280048) Przedsięwzięcie to nie jest bezpośrednio związane z ochroną tych obszarów, ani też nie wynika z tej ochrony, w związku z czym może negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000 oraz ich integralność.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne. Wskazana do realizacji inwestycja został oceniona jako ingerujący w znikomym stopniu w środowisko. Ponadto nie będzie powodował znaczących oddziaływań na gatunki i siedliska wskazane jako przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000.
Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Organ wydający decyzje środowiskową nie nałożył na inwestora obowiązku oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji z bezwzględnym zachowaniem warunków nałożonych na inwestora w sentencji przedmiotowej decyzji nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.
Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, obszarach leśnych górskich. Inwestycja nie leży w zasięgu obszarów przyległych do jezior, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, i strefach ujęć wód. Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej, obszarze krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Przedsięwzięcie będzie miało zasięg lokalny i nie spowoduje istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinno wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe.

Uwzględniając brak znaczącego wpływu inwestycji na środowisko i obszar Natura 2000 określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.


Pouczenie
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Otrzymują:
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia (art. 49 K.p.a.)
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Sporządził:
Jacek Schramke
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 paź 2014 14:12
Data opublikowania: środa, 22 paź 2014 14:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lis 2014 13:20
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2817 razy