BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE

PNO. 6730.129.2014
Ruciane-Nida, dn. 17 października 2014 r.

PNO. 6730.129.2014

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, w związku z art. 96 ust. 1, 2 pkt. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn.zm./
postanawiam
nałożyć na inwestora T-MOBILE POLSKA S.A, w imieniu którego działa Pan Artur Juszkiewicz, „ATEM Polska” Sp. z o.o., ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia, obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie:
1) wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
2) karty informacyjnej przedsięwzięcia,
3) poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
4) informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia,
w celu przeprowadzenia przez Niego postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr geodezyjnym 203, położonej w obrębie Śwignajno, gmina Ruciane-Nida, na obszarze Natura 2000.
Uzasadnienie
Pełnomocnik inwestora T-MOBILE POLSKA S.A. - Pan Artur Juszkiewicz, „ATEM Polska” Sp. z o.o., ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr geodezyjnym 203, położonej w obrębie Śwignajno, gmina Ruciane-Nida, na obszarze Natura 2000.

Planowana inwestycja położona jest na obszarze Natura 2000 (kod obszaru PLB280008, PLH 280013), ale nie jest bezpośrednio związana z ochroną obszaru Natura 2000 i nie wynika z tej ochrony. W związku z powyższym, należy zbadać, czy realizacja planowanego przedsięwzięcia nie naruszy przepisów art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm./.
Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W wyniku analizy dokumentacji sprawy oraz lokalizacji przedmiotowej inwestycji na obszarze Natura 2000, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida rozważył, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i uznał, iż planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w związku z czym nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Olsztynie dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 pkt 1-3 i 5 w/w ustawy, celem przeprowadzenia postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
Pouczenie
Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
3. strony postępowania
4. a/a

Sporządziła:
Oliwia Jaworska
Tel. 87 42 54 454
Data powstania: piątek, 17 paź 2014 14:43
Data opublikowania: piątek, 17 paź 2014 14:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 lis 2014 09:07
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3750 razy