BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE

PNO.6730.129.2014
Ruciane-Nida, dn. 17 października 2014 r.

Nasz znak: PNO.6730.129.2014

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr geodezyjnym 203, położonej w obrębie Śwignajno, gmina Ruciane-Nida,

p o s t a n a w i a m
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr geodezyjnym 203, położonej w obrębie Śwignajno, gmina Ruciane-Nida, do czasu rozstrzygnięcia czy przedmiotowa inwestycja oddziaływać będzie na obszar Natura 2000.

u z a s a d n i e n i e
Pełnomocnik inwestora T-MOBILE POLSKA S.A. - Pan Artur Juszkiewicz, „ATEM Polska” Sp. z o.o., ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia, wniósł o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr geodezyjnym 203, położonej w obrębie Śwignajno, gmina Ruciane-Nida. W toku postępowania tut. Urząd zgodnie z art. 96 ust. 1, 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn.zm./ nałożył na inwestora konieczność przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie przewidzianych cytowanymi wyżej przepisami stosownych dokumentów celem przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000.
Art. 97 §1 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) stanowi, iż organ I instancji jest obowiązany do zawieszenia toczącego się przed nim postępowania w przypadku gdy jego rozstrzygnięcie zależy od rozpatrzenia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd .

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

p o u c z e n i e
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia.


Otrzymują :
1. Wnioskodawca
2. strony postępowania
3. a/a

Sporządziła:
Oliwia Jaworska
Tel. 87 42 54 454
Data powstania: piątek, 17 paź 2014 14:39
Data opublikowania: piątek, 17 paź 2014 14:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 lis 2014 09:07
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2333 razy