BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE

PNO.6730.95.2013.2014
Ruciane-Nida, 15 października 2014 r.

PNO.6730.95.2013.2014


P O S T A N O W I E N I E

Na postawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r., poz. 267, ze zm. - dalej k.p.a./, po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie dwóch linii kablowych nn-0,4kV relacji stacja transformatorowa „Ukta Wieś” – słup krańcowy linii napowietrznej nN na działkach 322/1, 197/3, 280 oraz 129/1, 230/1, 230/2, 235, 241/1, 232, 233, 239, 242, 262, 248, 261 oraz przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV z przyłączem napowietrznym, służącym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 85 na działce o nr geodezyjnym 240, położonych w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida,

postanawiam

wznowić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie dwóch linii kablowych nn-0,4kV relacji stacja transformatorowa „Ukta Wieś” – słup krańcowy linii napowietrznej nN na działkach 322/1, 197/3, 280 oraz 129/1, 230/1, 230/2, 235, 241/1, 232, 233, 239, 242, 262, 248, 261 oraz przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV z przyłączem napowietrznym, służącym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 85 na działce o nr geodezyjnym 240, położonych w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida, zawieszone na wniosek inwestora.

u z a s a d n i e n i e

Inwestor – ENERGA-OPERATOR S.A. w Olsztynie, wniósł o ustalenie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie dwóch linii kablowych nn-0,4kV relacji stacja transformatorowa „Ukta Wieś” – słup krańcowy linii napowietrznej nN na działkach 322/1, 197/3, 280 oraz 129/1, 230/1, 230/2, 235, 241/1, 232, 233, 239, 242, 262, 248, 261 oraz przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV z przyłączem napowietrznym, służącym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 85 na działce o nr geodezyjnym 240, położonych w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida. W toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. zawiesił postępowanie na wniosek inwestora. Po złożeniu pisma o wznowienie postępowania w czasie krótszym niż 3 lata przez inwestora, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida postanowił jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie
Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. strony postępowania
3. a/a

Sporządził:
Grzegorz Albin
Tel. 87 42 54 454
Data powstania: czwartek, 16 paź 2014 09:43
Data opublikowania: czwartek, 16 paź 2014 09:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 lis 2014 09:07
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2331 razy