BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 8 października 2014

PNO.6220.13.2014


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U.2010.102.651 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 88 ust 3, a także art. 68 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu oraz po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4240.327.2014.JC.1 dnia 6 października 2014 (data wpływu) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.9083.19.2014 z dnia 30 września 2014 (data wpływu)

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przybudowie drogi powiatowej nr 1777 N Mikołajki – Wejsuny – droga krajowa nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przebudową mostu w km 12+922 koło m. Wejsuny” zlokalizowanego na działkach nr 59, 73, 71 zlokalizowanych w obrębie Wejsuny, na działkach nr 138/1, 138/2, 3002, 59, 54 zlokalizowanych w obrębie Onufryjewo, na działce nr 1/14 położonej w obrębie Wierzba

u z a s a d n i e n i e

Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił w dniu 23 września 2014 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „przybudowie drogi powiatowej nr 1777 N Mikołajki – Wejsuny – droga krajowa nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przebudową mostu w km 12+922 koło m. Wejsuny” zlokalizowanego na działkach nr 59, 73, 71 zlokalizowanych w obrębie Wejsuny, na działkach nr 138/1, 138/2, 3002, 59, 54 zlokalizowanych w obrębie Onufryjewo, na działce nr 1/14 położonej w obrębie Wierzba. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz z stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz na Specjalnym Obszarze Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB 280008), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm). Przedsięwzięcie to nie jest bezpośrednio związane z ochroną tych obszarów, ani też nie wynika z tej ochrony, w związku z czym może negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000 oraz ich integralność.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na:
1. wzmocnieniu istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego przez wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
2. wykonanie nowych nawierzchni zjazdów indywidualnych i na drogi boczne,
3. budowa obustronnych chodników w terenie zabudowanym na długości ok. 100 m,
4. renowacja rowów przydrożnych,
5. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
6. wykonanie robót rozbiórkowych na moście w niezbędnym zakresie,
7. wzmocnienie konstrukcji mostu wraz z poszerzeniem jezdni mostu do 6,0 m,
8. ustawienie bariero poręczy na moście i barier drogowych na dojazdach do mostu (stalowych)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak WOOŚ.4240.327.2014.JC.1 dnia 6 października 2014 (data wpływu)wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS.9083.19.2014 z dnia 30 września 2014 (data wpływu) stwierdził, iż nie jest zasadnym przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie wpłyną negatywnie na istniejące walory krajobrazowe.
Dokonano wnikliwej analizy dokumentacji, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w tym rodzaj i charakterystykę, a także skalę oddziaływania przedsięwzięcia ograniczonego lokalnie do miejsca i okresu realizacji inwestycji.
Etap wykonania planowanego przedsięwzięcia wiązał się będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń do środowiska, których źródłem będą samochody, maszyny i urządzenia wykorzystywane przy budowie. Przewiduje się prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej. Oddziaływanie związane z fazą budowy będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i ustąpi niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych.
Teren zajęty pod inwestycję przywrócony zostanie do stanu najbardziej zbliżonego do pierwotnego.
Odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia gromadzone będą w wyznaczonym miejscu, w sposób selektywny, a następnie przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
Po dokonaniu gruntownej analizy w ocenie organu, ze względu na rodzaj, charakter, usytuowanie i skalę inwestycji, przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz na cele i przedmiot ochrony ww. obszarów, jak również nie naruszy ich integralności. Planowane zadanie realizowane będzie w obszarze istniejącego pasa drogowego, nie będzie wiązało się wycinką drzew i krzewów, a teren zajęty pod inwestycję po zakończeniu prac budowlanych przywrócony zostanie do stanu najbardziej zbliżonego do pierwotnego. W związku z powyższym nie przewiduje się możliwości negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na obszar Natura 2000, w tym na cele i przedmiot ochrony oraz integralność tego obszaru.
Tym samym należy stwierdzić, iż odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.


Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.


P o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.
Otrzymują:
1. PZD
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
4. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Data powstania: środa, 8 paź 2014 08:30
Data opublikowania: środa, 8 paź 2014 08:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:39
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 3102 razy