BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 3 października 2014

PNO.6220.10.2014


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 75 §1, art. 84 §1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267, po rozpatrzeniu wniosku Pana Artura Juszkiewicza pełnomocnika T-MOBILE Polska S.A. w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 203 położonej w obrębie Śwignajno, gmina Ruciane-Nida

p o s t a n a w i a m

powołać biegłego z zakresu telekomunikacji ruchomej (systemy telefonii komórkowej oraz inne systemy oparte na komunikacji bezprzewodowej) w celu określenia, bazując na przedłożonej przez inwestora dokumentacji, jaka jest równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny, biorąc pod uwagę miejsca dostępne dla ludności i czy tak obliczona zgodna jest z progami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.). Określenie tej mocy ma na celu zbadanie czy dla przedmiotowej inwestycji koniecznym jest uzyskanie decyzji środowiskowej a jeśli tak to czy jest to przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco czy też potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


u z a s a d n i e n i e

Pan Artur Juszkiewicz wniósł w dniu 8 września 2014 roku wniosek uzupełniony, w dniu 26 września 2014 roku o wydanie decyzji środowiskowej. Do wniosku dołączono wymagane dokumenty. Z uwagi na fakt, iż przedstawiona przez inwestora dokumentacja zawiera specjalistyczne informacje, na podstawie których organ nie jest w stanie samodzielnie zweryfikować wielkości równoważnej mocy promieniowanej izotropowo wyznaczonej dla pojedynczej anteny, postanowił on o powołaniu osoby posiadającej wiadomości specjalne. W dokumentacji przedstawionej przez pełnomocnika zawarto dane (m.in. wartości mocy EIRP) jednakże nie przedstawiono żadnych obliczeń oraz ich uzasadnienia. Wobec powyższego organ nie jest w stanie we własnym zakresie zweryfikować tych twierdzeń i przesądzić jednoznacznie czy dla przedmiotowej inwestycji koniecznym jest uzyskanie decyzji środowiskowej a jeśli tak to czy jest to przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco czy też potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Złożone do akt sprawy dokumenty stanowią bowiem tzw. "prywatną ekspertyzę" wydaną na zlecenie strony, która nie może być uznana za dowód z art. 84 k.p.a. Organ uznał ją za uzupełnienie wniosku wnioskodawcy. Powołanie biegłego posiadającego wiadomości specjalne jest konieczne, z uwagi na fakt, iż oparcie ustaleń w postępowaniu na takiej "prywatnej ekspertyzie" stanowi zgodnie z orzecznictwem uchybienie procesowe. Stwierdzając konieczność powołania osoby posiadającej wiadomości specjalne organ miał na względzie art. 7 i 75 Kodeksu postępowania administracyjnego i wynikającą z nich zasadę oficjalności, która wymaga aby w toku postępowania organy administracji publicznej podejmowały wszelkie kroki niezbędne do wyjaśnienia i załatwienia sprawy i dopuszczały jako dowód wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia a nie jest sprzeczne z prawem, w tym także żeby z urzędu przeprowadzały dowody służące ustaleniu stanu faktycznego. Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 6 listopada 2012 roku sygn. akt II SA/Ol 1086/12 w którym czytamy: w konsekwencji należy stwierdzić, że ww organy nie dokonały żadnych samodzielnych ocen i nie dokonały weryfikacji przedłożonych przez inwestora dokumentów, a ponadto nie wskazały przyczyn, dla których przyjęły bez dodatkowych ustaleń twierdzenia inwestora. Bez należytego wyjaśnienia okoliczności sprawy nie można skutecznie twierdzić, że w stanie faktycznym sprawy nie ma podstaw do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.


P o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.
Otrzymują:
1. Pan Artur Juszkiewicz – pełnomocnik inwestora
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
4. a/a

Data powstania: piątek, 3 paź 2014 12:02
Data opublikowania: piątek, 3 paź 2014 12:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:39
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2526 razy