BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.46.2014
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust 1 pkt 2, art. 53, art. 54 i art. 2 ust pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405) oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), art. 3 pkt. 5 lit. a i pkt 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059) i art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 kwietnia 2014 r. pana Leszka Śmieszalskiego zam. 10-608 Olsztyn, ul. Gdyńska 21 działającego
w imieniu inwestora P4 Sp. z. o.o

ustalam

lokalizację inwestycji celu publicznego na działce nr 55 położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida dla zamierzenia związanego z budową wieży wolnostojącej o wysokości 60,5 m wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii oraz budową urządzeń sterujących u podstawy wieży.
1. Rodzaj inwestycji.
Budowa wieży wolnostojącej o wysokości 60,5 m wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii oraz budowa urządzeń sterujących u podstawy wieży. Wymieniona inwestycja jest o znaczeniu gminnym.
2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.
Ustala się możliwość budowy wieży wolnostojącej o wysokości 60,5 m wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii oraz budowa urządzeń sterujących u podstawy wieży na działce nr 55.
Lokalizacja wieży wraz z urządzeniami sterującymi zgodna jest z propozycją wnioskodawcy. Wieża będzie posiadała 9 anten. Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją telekomunikacyjną mająca na celu obsługę sieci telefonii komórkowej operatora P4. Dojazd do stacji z drogi gminnej. Zapotrzebowanie na energię elektryczną z istniejącej sieci na warunkach ustalonych przez Zakład Energetyczny w Białymstoku, Rejon Energetyczny Giżycko.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. rozporządzenie
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) budowa wieży wolnostojącej o wysokości 60,5 m wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii oraz budowa urządzeń sterujących u podstawy wieży nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko niezwiązanych bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 lub niewynikających z tej ochrony, a mogących znacząco lub też potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). Takie też stanowisko zajął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Olsztynie postanowieniem z dnia 06 czerwca 2014r., znak: WSTE.430.08.1.2014.JM.
3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać ujemnie na środowisko przyrodnicze
i krajobraz.
Wnioskowana działka jest położona na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich oraz Natura 2000.
Zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000.
Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie wieży wolnostojącej o wysokości 60,5 m wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii oraz budowa urządzeń sterujących u podstawy wieży, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami:
Planowana inwestycja jest o znaczeniu gminnym.
Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) o ochronie przyrody oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 179 poz. 2636).
4. Warunki wynikające z przepisów szczególnych.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymogami art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 kwietnia 2002 r.).
Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej mapie sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500.
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z czterema egzemplarzami dokumentacji projektowej posiadającej uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W wypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy uzyskać uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.

Uzasadnienie

Z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpił pan Leszek Śmieszalski działający w imieniu inwestora P4 Sp. z.o.o. Przedmiotem inwestycji jest budowa wieży wolnostojącej o wysokości 60,5 m wraz z instalacją na niej anten nadawczych
i radiolinii oraz budowa urządzeń sterujących u podstawy wieży na działce 55 położonej
w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida.
Biorąc za podstawę art. 2 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 6 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stwierdza, że budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jest celem publicznym w rozumieniu ustawy.
Miasto Ruciane-Nida aktualnie nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren, który jest przedmiotem wniosku. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W dniu 16 kwietnia 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i tegoż samego dnia zawiesił sprawę do czasu rozstrzygnięcia czy przedmiotowa inwestycja oddziaływać będzie na obszar Natura 2000. Pismem z dnia 28 maja 2014r. znak: WSTE.430.08.1.2014.BW.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wystąpił do Burmistrz Miasta i Gminy
Ruciane-Nida z prośbą o przekazanie wykazu stron postępowania. Odpowiadając na przytoczone wyżej pismo Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska mgr inż. Jacek Schramke, działając
z upoważnienia Burmistrza i przytaczając dyspozycję art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647, ze zm.) poinformował organ uzgadniający, że w postępowaniach tego rodzaju na piśmie zawiadamia się tylko inwestora oraz właściciela nieruchomości, na której lokalizuje się inwestycję
a w tym konkretnie przypadku właścicielem nieruchomości jest Gmina Ruciane-Nida. Postanowieniem znak; WSTE.430.08.1.2014.JM z dnia 06 czerwca 2014r. (16 czerwca 2014r. – data wpływu do tut. Urzędu) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na gatunki, dla których został wyznaczony obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Puszcza Piska (kod obszaru – PLB280008) i w związku z powyższym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – Puszcza Piska. Z dniem 16 czerwca b.r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wznowił z Urzędu przedmiotowe postępowanie i z dniem 18 czerwca b.r. wysłał wcześniej przygotowany projekt decyzji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie celem uzgodnienia przedmiotu inwestycji w zakresie ochrony przyrody. Zgodnie z dyspozycją art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dokumentacji zawartej w aktach sprawy wynika, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, projekt niniejszej decyzji otrzymał w dniu 23 czerwca 2014r. i w przeciągu 3 (trzech) tygodni od dnia jego otrzymania nie zajął stanowiska. W związku z przytoczonym wyżej przepisem prawa, z dniem 15 lipca 2014r. uległ on uzgodnieniu. Wnioskowany teren związany z budową nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji został przygotowany przez architekta posiadającego uprawnienia i wpisanego na listę Północnej Okręgowej Izby Urbanistów w Gdańsku. W tym stanie rzeczy postanowiono jak w treści decyzji.
Projekt niniejszej decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z:
1. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakresie ochrony przyrody na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647, ze zm.).
Pouczenie

W myśl art. 53 ust 1, 2, 6, 7 i art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21
i 405):

1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przepisu art. 31 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
3. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
4. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję
o pozwoleniu na budowę.
6. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Projekt decyzji sporządził:
Mgr inż. arch. Kazimierz Grządka
Uprawnienia urbanistyczne nr 410/88
Wpis na listę Północnej Okręgowej Izby Urbanistów
Nr G-078/2002
Data powstania: wtorek, 15 lip 2014 14:39
Data opublikowania: wtorek, 22 lip 2014 14:41
Data przejścia do archiwum: środa, 13 sie 2014 14:09
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2830 razy