BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.4.2014
Ruciane-Nida, dn. 20 marca 2014

PNO.6220.4.2014
P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 88 ust 3, a także art. 68 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dawida Borka, zam. 12-220 Ruciane-Nida, ul. Dybówek II/7 oraz po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4240.61.2014.MGu.2 z dnia 11 marca 2014 r. oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.9083.6.2014 z dnia 6 marca 2014 r.

p o s t a n a w i a m

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000 oraz ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, utworzonego Rozporządzeniem wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn 13 listopada 2008 roku nr 151, poz. 2636.


u z a s a d n i e n i e

Pan Dawid Borek wniósł do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Po stwierdzeniu wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz ze stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że jest ono zlokalizowane na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008 oraz w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak: ZNS.9083.6.2014 z dnia 6 marca 2014 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOOŚ.4240.61.2014.MGu.2 z dnia 11 marca 2014 r. wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 24 ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami) na obszarze chronionego krajobrazu dopuszcza się realizacje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 wraz ze zmianami), dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.
Raport pozwoli ocenić w jaki sposób realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji wpłynie na środowisko, pozwoli przeanalizować wpływ alternatywnych rozwiązań oraz ocenić zagrożenia dla środowiska w trakcie budowy i użytkowania, a tym samym wybrać optymalny wariant poszczególnych elementów przedsięwzięcia oraz określić środki wskazane do minimalizacji wpływu przedsięwzięcia na środowisko.
Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji i uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), tj.: rodzaju, skali oddziaływania, charakterystyki oraz usytuowania planowanego przedsięwzięcia, w ocenie tutejszego organu inwestycja ta może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji.


P o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.Otrzymują:

1. Dawid Borek
2. strony wg wykazu geodezyjnego
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Data powstania: piątek, 21 mar 2014 12:46
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:46
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2647 razy