BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczonym

Sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych nie zabudowanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodniczej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w KW 12959, niżej wymienionych:

1.działka ozn nr geod. 48/8, o pow. 802 m2
cena wywoławcza 23.180,00 zł, wadium 2.310,00 zł
2.działka ozn. nr geod. 48/9, o pow. 1.214 m2
cena wywoławcza 35.080,00 zł, wadium 3.500,00 zł
3.działka ozn. nr geod. 48/10, o pow. 580 m2
cena wywoławcza 16.760,00 zł, wadium 1.670,00 zł
4.działka ozn. nr geod. 48/11, o pow. 666 m2
cena wywoławcza 19.250,00 zł, wadium 1.920,00 zł
5. działka ozn. nr geod. 48/12, o pow. 932 m2
cena wywoławcza 26.930,00 zł, wadium 2.690,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 marca 2006 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.
1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do
dnia 13 marca 2006 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i przedłożą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem (pokój nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3.Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT . Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6.W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).


Data powstania: czwartek, 2 lut 2006 14:33
Data opublikowania: piątek, 3 lut 2006 08:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 mar 2006 13:18
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3406 razy