BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 23 stycznia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.01.2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 30 stycznia 2013 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XXXI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz VI nadzwyczajnej (XXX kolejnej) sesji Rady Miejskiej w dniu 31 grudnia 2012 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2012 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych i Rady Miejskiej na 2013 rok.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
  • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, na których zamieszkują mieszkańcy,
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  • uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
  • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania,
  • ustalania zasad zwrotu wydatków za zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ruciane-Nida na okres od dnia 01 marca 2013 roku do dnia 28 lutego 2014 roku,
  • podziału Gminy Ruciane-Nida na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok,
  • przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk
Data powstania: czwartek, 24 sty 2013 14:08
Data opublikowania: czwartek, 24 sty 2013 14:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 sty 2013 14:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2195 razy