BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 22 października 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.12.2012

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 30 października 2012 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XXVII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 26 września 2012 r.
 4. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 26 września 2012 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Informacja:
  • Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych,
  • Burmistrza Miasta i Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • podziału miasta i gminy Ruciane-Nida na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły lub przedszkola,
  • uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji,
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012–2021,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: wtorek, 23 paź 2012 14:43
Data opublikowania: wtorek, 23 paź 2012 15:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 paź 2012 12:48
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2455 razy