BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ 4 SZT. TABLIC PAMIĄTKOWYCH

Ruciane – Nida, dn. 16 / 10 / 2012 r.
Gmina Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12 – 220 Ruciane – Nida
/ Zamawiający /

OFERENCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ 4 SZT. TABLIC PAMIĄTKOWYCH

W związku z projektem pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida” realizowanym przez Gminę Ruciane – Nida na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/10-00 z dn. 30.06.2010r. – niniejszym informuję, że Gmina Ruciane – Nida jest zainteresowana montażem i osadzeniem w gruncie (zabetonowanie) 4 szt. tablic pamiątkowych na potrzeby promocji ww. projektu.

A. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: Montaż i osadzenie w gruncie (zabetonowanie) 4szt. tablic pamiątkowych o wym. 70cm x 90cm montowanych na słupku stalowym ocynkowanym, przy czym wysokość tablicy po umieszczeniu w gruncie ma wynosić ok. 150cm (licząc od dolnej krawędzi tablicy) przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji. Wykonawca zapewnia materiały budowlane (cement, żwir). Tablice wraz ze słupami do odbioru w UMiG w Rucianem-Nidzie.

Zakres zamówienia obejmuje:
 odbiór w UMiG Ruciane – Nida 4 szt. tablic wraz ze słupami,
 montaż (skompletowanie tablic i słupów) oraz osadzenie w gruncie (zabetonowanie) w Rucianem – Nidzie (2szt. - po 1 szt. przy UMiG Ruciane-Nida oraz stacji uzdatniania wody, ul. Akacjowa), Ukta i Wejsuny (po 1 szt. – centrum wsi).

B. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 30.10.2012r.

C. Miejskie, sposób i termin składania ofert. Oferty należy złożyć osobiście / listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na montaż tablic pamiątkowych - MASTERPLAN” w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida przy Al. Wczasów 4, 12 – 220 Ruciane – Nida w terminie do dnia 23 / 10 / 2012r. do godz. 15.00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź faksu. Oferta musi zawierać: ofertę cenową sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania,

D. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia. Kryterium wyboru oferty jest cena. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej UMiG Ruciane-Nida. Do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, zostanie skierowane stosowne zamówienie. Niniejszym informuję, że zakup jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Z poważaniem

Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 16 paź 2012 11:33
Data opublikowania: środa, 17 paź 2012 10:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 paź 2012 08:35
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2556 razy