BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektów zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Gałkowo, Krzyże.

Zamawiający:
Urząd Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida

1. Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na: sporządzeniu 5 szt. projektów zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci w następujących miejscowościach Gminy Ruciane – Nida: Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Gałkowo, Krzyże.
Usługa obejmuje: a) wykonanie projektów budowlanych, b) przedmiarów robót, c) kosztorysów inwestorskich, d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, e) wersja elektroniczna w/w opracowań, f) przygotowanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, które następnie zostanie przedłożone przez UMiG Ruciane-Nida w Starostwie Powiatowym w Piszu w celu uzyskania stosownej zgody, dla uzyskania której przewidziana jest procedura uproszczona Uwaga! Usługa nie obejmuje sporządzania map do celów projektowych. Mapy ewidencyjne Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy zlecenia. Termin realizacji zamówienia: 08.10.2010r.
Zamawiający planuje wykonanie następujących placów zabaw:
a. Ukta, Wejsuny, Wojnowo: zakup i montaż urządzeń (huśtawka podwójna – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt., karuzela krzyżowa – 1 szt., zjeżdżalnia – 1 szt., pomost wiszący z 2 trapami – 1 szt., piaskownica z bali – 1 szt., ławka z bali – 2 szt., kosz na śmieci – 2 szt., tablica informacyjna – 1 szt.).
b. Gałkowo: huśtawka pojedyncza – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt., karuzela krzyżowa – 1 szt., zjeżdżalnia – 1 szt., ławka z bali – 2 szt., kosz na śmieci – 2 szt., tablica informacyjna – 1 szt.
c. Krzyże: huśtawka pojedyncza – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt., karuzela krzyżowa – 1 szt., zjeżdżalnia – 1 szt., ławka z bali – 1 szt., kosz na śmieci – 1 szt., tablica informacyjna – 1 szt.

2. Forma składania ofert:
1) Oferta powinna zawierać:
a. nazwę i adres wykonawcy,
b. wartość netto i brutto usługi.
2) Ofertę należy przedłożyć osobiście / listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. zapytania na sporządzenie projektów placów zabaw”.
3) Miejsce składania ofert: UMiG Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida, pokój nr 15.
4) Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2010r. o godz. 15.00. Liczy się data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Osobą upoważnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest: Karol Syta – tel. 087 425-44-37.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani listownie. Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zmieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (BIP UMiG Ruciane-Nida).

Z poważaniem

Leszek Marek Gryciuk
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: wtorek, 14 wrz 2010 08:07
Data opublikowania: wtorek, 14 wrz 2010 08:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 wrz 2010 10:23
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2492 razy