BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Organy

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrektor szkoły - Magdalena Kowalewska

DYREKTOR SZKOŁY

1.Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły
oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców.
3.Przewodniczy Radzie Pedagogicznej (art. 40 ust. 4 oraz 6 ustawy o systemie oświaty).
4.Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej , jeżeli są zgodne z prawem oświatowym ;
niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.
5.Powierza stanowisko – wicedyrektora i odwołuje z niego , po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
6.Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi
przepisami.
7.Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły.
8.Dysponuje środkami finansowymi.
9.Opracowuje arkusz organizacyjny placówki.
10.Dba o powierzone mienie.
11.Wydaje polecenia służbowe.
12.Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
13.Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”.
14.Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne
w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie
egzaminu klasyfikacyjnego.
15.Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.
16.Współpracuje z Radą Rodziców , Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
17.Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.
18.Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec
uczniów.
19.Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków
określonych odrębnymi przepisami.
20.Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
21.Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji praktyk pedagogicznych.
22.Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po klasie szóstej.
23.Podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów nauczania
i szkolnym zestawie podręczników do dnia 15 czerwca każdego roku.
24.Podejmuje działanie organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na
terenie szkoły.

Data powstania: piątek, 22 sty 2010 13:14
Data opublikowania: środa, 27 sty 2010 09:04
Opublikował(a): Irena Karwowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 6264 razy