BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja

Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

I etap klasy I-III

II etap klasy IV-VI

liczba oddziałów: 10

liczba uczniów: 239


Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 7

1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych , przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.
2. Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry. Po pierwszym semestrze
dokonuje się śródrocznej oceny wyników nauczania i zachowania uczniów.
3. Szkoła realizuje zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w ciągu 5 dni tygodnia.

§ 8

1. Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie ramowych planów nauczania do końca kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę.
2. Arkusz organizacyjny zawiera ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych
oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Zawiera także liczbę pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły i liczbę nauczycieli przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych czy egzaminacyjnych na kolejny stopień awansu zawodowego.

§ 9

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale
powinna w zasadzie wynosić 26. Możliwe są odstępstwa od tej normy jednakże nie
może ich być mniej niż 18 i więcej niż 35.
Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich
przedmiotów obowiązkowych , przewidzianych planem nauczania i programem
wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły , dopuszczonych
do użytku szkolnego.
2.Uczeń może być zwolniony z zajęć z wychowania fizycznego , informatyki lub
technologii informacyjnej.
3.Decyzje o zwolnieniu ucznia z jednego lub wszystkich przedmiotów wymienionych
w ust. 2 , podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza
oraz na czas określony w tej opinii.

§ 10

1.Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.
2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwa nie krócej niż 5 minut. Ustala się przerwę
śniadaniową – 10 minut i przerwę obiadową – 25 minut. W uzasadnionych przypadkach
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę , w której ustali inny czas przerw oraz trwania
godziny lekcyjnej ( nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa ) , zachowując ogólny tygodniowy
czas pracy , obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
3.Czas trwania poszczególnych zajęć i przerw w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący
te zajęcia , zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć o którym mowa w ust. 2.
W procesie dydaktyczno – wychowawczym klas I-III należy uwzględnić zajęcia ruchowe
w każdym dniu.
4.Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych uczniów powinien być ustalony z uwzględnieniem
równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia , różnorodności
zajęć w każdym dniu oraz niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego
samego przedmiotu , z wyjątkiem przedmiotów , których program tego wymaga.


§11

1. Dyrektor szkoły dokonuje podziału na grupy na zajęciach z języków obcych ,
informatyki , wychowania fizycznego oraz na zajęciach , dla których z treści programu
nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń , w tym laboratoryjnych oraz
konieczność podziału treści przewidzianych programem przekazywanych
dziewczętom i chłopcom.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Uzależniony jest także od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych. w Przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach od 12 do
26 uczniów osobno dla dziewcząt i chłopców.
4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem
prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć , np. : wyrównawczych , specjalistycznych , nauczania języków obcych , elementów informatyki , kół zainteresowań , które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§12

1. Zajęcia obowiązkowe dla części uczniów , którzy zostali zakwalifikowani na te
zajęcia po specjalistycznych badaniach , są prowadzone poza systemem zajęć edukacyjnych . Są to zajęcia typu : dydaktyczno – wyrównawcze , gimnastyka
korekcyjno – kompensacyjna , zajęcia korekcyjno – kompensacyjne , zajęcia
logopedyczne.
2. Czas trwania tych zajęć ustala się na 45 minut .
3. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach mogą być prowadzone koła zainteresowań i koła przedmiotowe. Liczba uczestników tych zajęć nie powinna być niższa niż 8 osób.
4. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może przydzielić dodatkowe godziny na
prowadzenie zajęć indywidualnych z uczniami niepełnosprawnymi. Dla uczniów niepełnosprawnych każdy etap edukacyjny może ulec wydłużeniu przynajmniej o jeden rok.

§13

Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kierujących ich na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 14

Szkoła zapewnia uczniom możliwości korzystania z jednego ciepłego posiłku w
stołówce szkolnej.
Odpłatność za korzystanie posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów , którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.
Za jakość żywienia oraz ład i porządek w stołówce odpowiada intendent.
W szkole działa sklepik szkolny , w którym prowadzona jest sprzedaż podstawowych
wyrobów papierniczych , produktów piekarniczych i napojów. Właściciel sklepiku
dzierżawi lokal wynajęty od szkoły.
Data powstania: piątek, 22 sty 2010 13:07
Data opublikowania: środa, 27 sty 2010 09:03
Opublikował(a): Irena Karwowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 6643 razy