BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działania i kompetencje

Organami szkoły są:
- Dyrektor Szkoły
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły.

DYREKTOR SZKOŁY

1.Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły
oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców.
3.Przewodniczy Radzie Pedagogicznej (art. 40 ust. 4 oraz 6 ustawy o systemie oświaty).
4.Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej , jeżeli są zgodne z prawem oświatowym ;
niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.
5.Powierza stanowisko – wicedyrektora i odwołuje z niego , po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
6.Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi
przepisami.
7.Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły.
8.Dysponuje środkami finansowymi.
9.Opracowuje arkusz organizacyjny placówki.
10.Dba o powierzone mienie.
11.Wydaje polecenia służbowe.
12.Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
13.Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”.
14.Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne
w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie
egzaminu klasyfikacyjnego.
15.Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.
16.Współpracuje z Radą Rodziców , Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
17.Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.
18.Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec
uczniów.
19.Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków
określonych odrębnymi przepisami.
20.Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
21.Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji praktyk pedagogicznych.
22.Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po klasie szóstej.
23.Podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów nauczania
i szkolnym zestawie podręczników do dnia 15 czerwca każdego roku.
24.Podejmuje działanie organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na
terenie szkoły.

§ 5 b

RADA PEDAGOGICZNA

1.Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie jest kolegialnym
organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia , wychowania i
opieki. W skład Rady wchodzą : dyrektor szkoły jako przewodniczący oraz wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w szkole. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Wewnętrzny
Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie.
2.W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni
przez dyrektora , za zgodą rady pedagogicznej , goście.
3.Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków rady.
4.Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. Za protokołowanie rad pedagogi-
cznych odpowiedzialni są wyznaczeni nauczyciele.
5.Dyrektor przedstawia dwukrotnie w ciągu roku szkolnego ogólne wnioski
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności
szkoły.
6.Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej :
1)przygotowanie projektu i uchwalenia Statutu Szkoły lub jego zmian (art. 42 , us.1
ustawy o systemie oświaty ) ;
2)zatwierdzanie planów pracy szkoły ;
3)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ;
4)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych ;
5)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ;
6)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów - przeniesienia
do innej szkoły,
7)podejmowanie uchwał dotyczących szkolnego zestawu programów nauczania
i szkolnego zestawu podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym.
7.Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej dotyczą :
1) tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ;
2) projektu planu finansowego szkoły ;
3) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych ;
4) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród , odznaczeń i innych
wyróżnień .
8.Rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, podejmuje uchwałę,
w której ustala zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw
programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
1)Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania
oraz podręcznik i przedstawia go radzie pedagogicznej.
2)Rada pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów
wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników, ustala,
w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw
programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania,
szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku
podręcznika również:
-przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
-wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez
kilka lat.
3)Dyrektor szkoły od dnia 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości informacje
o zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawie programów
nauczania i szkolnym zestawie podręczników.
4)Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi
podręcznikami na terenie szkoły.
9.Rada pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu
prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora.
10.Członków rady pedagogicznej obowiązuje tajemnica służbowa , a szczególnie członkowie
rady są zobowiązani do nieujawniania spraw , które mogłyby naruszyć dobro osobiste
uczniów lub rodziców , a także innych pracowników szkoły.
11.W przypadku wstrzymania przez dyrektora realizacji uchwały rady pedagogicznej
niezgodnej z przepisami prawa , sprawę rozstrzyga kurator oświaty , którego decyzja jest
ostateczna.
12.Terminy rad pedagogicznych wynikają z ich charakteru oraz potrzeb szkoły.

§ 5 c

RADA RODZICÓW

1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania młodzieży.
2.W szkole działa Rada Rodziców. Jest ona organem , który tworzą członkowie klasowych
rad rodziców zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty art.. 4 ustawy nowelizującej.
W skład rodziców wchodzą : po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w
tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3.Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców.
1)Wybory do Rady Rodziców przeprowadzone są na pierwszym klasowym zebraniu z
rodzicami, przewodniczącym zebrania jest wychowawca klasy.
2)Wybory do Rad Klasowych odbywają się w głosowaniu tajnym.
3)Do Rady Rodziców wchodzi 3 rodziców; rodzice nie mogą być członkami więcej niż
jednej Klasowej Rady Rodziców.
4)Po wybraniu Rady Oddziałowej zarządza się ponowne głosowanie., którym zostanie
wybrany Przewodniczący Rady wchodząc tym samym w skład Rady Rodziców Szkoły.
5)Przy równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie według powyższego trybu.
6)Wybory są prawomocne gdy liczba zebranych rodziców danej klasy jest równa 50%
+ 1 osoba.
7)W sytuacji gdy zebranie nie jest prawomocne przewodniczący (wychowawca klasy)
ogłasza ponowny termin wyborów. Wybory w drugim terminie przeprowadzone są
bez względu na liczbę obecnych.
8)Pierwsze zebranie Rady Rodziców szkoły zwołuje Dyrektor Szkoły.
4.Kompetencje Rady Rodziców :
1)występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły , organu prowadzącego szkołę
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny w wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach szkoły;
2)uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły
oraz programu profilaktyki;
Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub
programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje
do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
3)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły;
4)opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
5.Zadania i obowiązki Rady Rodziców reguluje ustawa o systemie oświaty ( art. 54) :
Rada Rodziców udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu ;
działa na rzecz stałej poprawy bazy ;
gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności szkoły , a także ustala
zasady dysponowania tymi funduszami ;
współdecyduje o formach pomocy dzieciom ;
deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
Przedstawiciele o których mowa , wybierani są na zebraniu ogólnym w trybie określonym w regulaminie.
6. Szczególne zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin.
7.Rada Rodziców opracowuje regulamin swojej działalności , który nie może być sprzeczny
ze statutem szkoły. Jest on zatwierdzony przez zebranie ogólne rodziców.
§ 5 d

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W szkole działa Samorząd Uczniowski , w skład którego wchodzą wszyscy uczniowie
szkoły. Samorząd obejmuje wszystkie dziedziny zbiorowego życia uczniów i posiada
prawne kompetencje do podejmowania decyzji we wszystkich istotnych dla tej
zbiorowości sprawach.
Samorząd działa poprzez swoją reprezentację , którą jest Rada Samorządu
Uczniowskiego.
Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz
Dyrektorowi swoje wnioski i opinie w zakresie praw uczniów , takich jak :
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania , z jego treścią , celem i stawianymi
wymaganiami ;
2) prawo do organizacji życia szkolnego ;
3) prawo redagowania i wydawania gazetek szkolnych ;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej , sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem ;
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu ;
6) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
Rada Samorządu Uczniowskiego opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
Data powstania: piątek, 22 sty 2010 13:10
Data opublikowania: środa, 27 sty 2010 09:04
Opublikował(a): Irena Karwowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 7157 razy