BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

POSTANOWIENIE

o braku obowiązku sporządzania raportu
GN-7624/11/08

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627. z późn. zmianami) po otrzymaniu postanowienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (postanowienie nr ŚR.III.6635-0011-046/08 z dnia 20 marca 2008 r.)

p o s t a n a w i a m

stwierdzić brak obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (zmianie nawierzchni) drogi - dojazdu przeciwpożarowego o nawierzchni żwirowej na bitumiczną o szerokości 5,5 m wraz z poboczami po 1,25 m szerokości oraz rowami odwadniającymi na działkach nr:
- 3134/6, 3144/1, 3145/4, 1143/1 w leśnictwie Guzianka, obręb ewidencyjny Ruciane-Nida, obręb leśny Ruciane, gmina Ruciane-Nida;
- 160/1 w leśnictwie Guzianka, obręb ewidencyjny Krzyże, obręb leśny Ruciane, gmina Ruciane-Nida;
- 1011/3, 1026/1, 1038/1, 1039, 1052, 1065 w leśnictwie Krzyże, obręb ewidencyjny Krzyże, obręb leśny Maskulińskie, gmina Ruciane-Nida;
- 1079, 1092, 1104, 1115, 1127/1 w leśnictwie Drapacz, obręb ewidencyjny Krzyże, obręb leśny Maskulińskie, gmina Ruciane-Nida;
którego inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida.

u z a s a d n i e n i e

Nadleśnictwo Maskulińskie z siedziba w Rucianem-Nidzie wystąpiło w dniu 19 marca 2008 r. do Burmistrza Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (zmianie nawierzchni) drogi - dojazdu przeciwpożarowego o nawierzchni żwirowej na bitumiczną o szerokości 5,5 m wraz z poboczami po 1,25 m szerokości oraz rowami odwadniającymi na działkach nr:
- 3134/6, 3144/1, 3145/4, 1143/1 w leśnictwie Guzianka, obręb ewidencyjny Ruciane-Nida, obręb leśny Ruciane, gmina Ruciane-Nida;
- 160/1 w leśnictwie Guzianka, obręb ewidencyjny Krzyże, obręb leśny Ruciane, gmina Ruciane-Nida;
- 1011/3, 1026/1, 1038/1, 1039, 1052, 1065 w leśnictwie Krzyże, obręb ewidencyjny Krzyże, obręb leśny Maskulińskie, gmina Ruciane-Nida;
- 1079, 1092, 1104, 1115, 1127/1 w leśnictwie Drapacz, obręb ewidencyjny Krzyże, obręb leśny Maskulińskie, gmina Ruciane-Nida;
którego inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida.
Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz ze stosowną dokumentacją przesłano do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie celem wydania opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz ewentualnie określenia jego zakresu. Wojewoda
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie postanowieniem nr ŚR.III.6635-0011-046/08 z dnia 20
marca 2008 r. wyraził opinię o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego postanawiam jak na wstępie

p o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Data powstania: środa, 2 kwi 2008 11:27
Data opublikowania: czwartek, 3 kwi 2008 12:39
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:54
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1938 razy