BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Cele i zadania Domu Kultury:

 • Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury oraz informacji turystycznej i promocji gminy Ruciane-Nida.
 • Prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i informacyjną na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu.
 • Podstawowym celem Domu Kultury jest nowoczesna organizacja działalności kulturalnej w warunkach samorządności lokalnej i gospodarki rynkowej, kultywując jednakże tradycje.

  Dom Kultury jest instytucją składającą się z działów:
 • amatorskiego ruchu artystycznego,
 • metodyki i organizacji kultury oraz imprez kulturalnych,
 • biblioteczno-oświatowego,
 • informacji turystycznej i promocji gminy,
 • administracji i usług.

  Dział podstawowy - zadania działu (kierownicy działu, instruktorzy, specjaliści):
  realizacja programów i planów działalności merytorycznej poprzez:
 • upowszechnianie wybranych dziedzin sztuki,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu edukacji nieformalnej,
 • praca z amatorskim ruchem artystycznym,
 • współpracę z placówkami kulturalnymi, organizacjami oraz szkołami z terenu miasta i gminy,
 • obsługę techniczna i organizacyjną imprez kulturalno-rozrywkowych, których inicjatorami są szkoły, rady sołeckie lub samorząd gminy,
 • prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej,
 • współpracę z instytucjami kultury spoza gminy,
 • prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej,
 • prowadzenie informacji turystycznej,
 • promocję miasta i gminy Ruciane-Nida,
 • dokumentowanie działalności.

  Stanowiska działu podstawowego:
 • kierownik działu ds. artystycznych,
 • instruktor ds. twórczości plastycznej,
 • instruktorzy innych dyscyplin sztuki i kultury w zależności od potrzeb i możliwości Domu Kultury,
 • specjalista ds. informacji turystycznej i promocji gminy,
 • specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń elektronicznych, audiowizualnych i akustycznych,
 • inni specjaliści w zależności od potrzeb i możliwości Domu Kultury,
 • pracownicy biblioteki i filii bibliotecznych.

  Dom Kultury w zakresie działalności merytorycznej obejmuje:
 • działalność metodyczną,
 • działalność instruktażową,
 • doradztwo organizacyjne,
 • impresariat artystyczny,
 • doskonalenie kadry,
 • amatorski ruch artystyczny,
 • działalność promocyjna,
 • działalność wydawniczą,
 • działalność informacyjną.
 • działalność dokumentacyjną.

  Za najważniejsze przedsięwzięcia merytoryczne w tym zakresie należy uznać:
 • stała pomoc metodyczną dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego w formie konsultacji, instruktażu i doradztwa programowo-repertuarowego oraz kwalifikowanego odbioru,
 • impresariat artystyczny obejmujący przeglądy, konkursy, warsztaty artystyczne pokazujący dorobek i osiągnięcia amatorskiego ruchu artystycznego oraz stanowiący zarazem jego największą promocje- działalność metodyczną polegającą na wypracowaniu nowych form i metod pracy w kulturze, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków technicznych,
 • gromadzenie i wykorzystanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturalnych, zespołów artystycznych oraz twórców ludowych,
 • edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
 • działalność wydawnicza,
 • działalność metodyczno-repertuarowa,
 • działalność promocyjna,
 • działalność dokumentacyjna,
 • popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej i profesjonalnej we wszystkich dziedzinach sztuki,
 • praca środowiskowa adresowana do elit kulturalnych i twórczych.

  Dom Kultury w zakresie działalności oświatowej posiada w swoich strukturach sieć bibliotek powołanych do gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania książek, czasopism i innych dokumentów oraz upowszechniania określonych informacji i sprawowanie opieki instruktażowo-metodycznej.

  Wyżej wymienione ramowe zadania realizuje poprzez wyodrębnione komórki organizacyjne - bibliotekę i filie biblioteczne.

  W skład bibliotek wchodzą następujące czynniki organizacyjne:
  gromadzenie i opracowanie zbiorów - zadania:
 • systematyczne uzupełnianie zbiorów, tj. zakup, przydział, dary,
 • bieżąca znajomość źródeł nabycia księgozbioru,
 • pełne opracowanie nabytku biblioteki, zwrócenie szczególnej uwagi na materiały dotyczące regionu,
 • kierowanie księgozbioru do bibliotek objętych zasięgiem działalności Biblioteki DK,
 • selekcja materiałów zbędnych, zdezaktualizowanych, zniszczonych,
 • osiągnięcie obowiązującego wskaźnika zakupu nowości,
 • określenie właściwego profilu gromadzenia księgozbioru.

  Udostępnienie zbiorów - zadania:
 • nieograniczone wypożyczanie książek dla dzieci i dorosłych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida,
 • kąciki czytelnicze w bibliotece i filiach,
 • badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta i wsi,
 • organizowanie prac oświatowych czytelnikom dorosłym, młodzieży i dzieciom,
 • współpraca ze środowiskiem, szkołami i innymi placówkami wychowawczo-oświatowymi,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa,
 • bieżące prowadzenia warsztatu wypożyczeń tj. katalogi, kartoteki, zeszyty prac, księgi inwentarzowe przychodu i ubytków,
 • udzielanie informacji czytelnikom indywidualnym i zbiorowym,
 • rozwijanie warsztatu informacyjnego,
 • udostępnianie i opracowywanie czasopism,
 • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • prowadzenie wypożyczeń z księgozbioru podręcznego,
 • opracowywanie materiałów dotyczących regionu.

  Dom Kultury w ramach działalności działu administracji świadczy usługi na płaszczyźnie merytorycznej i gospodarczej, mając jednakże na celu zabezpieczenie sprawnej działalności wszystkich komórek organizacyjnych Domu Kultury, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw związanych z administracją posiadanych obiektów,
 • prowadzenie spraw administracyjno-kancelaryjnych, przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych i administracyjnych,
 • prowadzenie spraw socjalnych,
 • organizowanie i prowadzenie rachunkowości,
 • prowadzenie całokształtu gospodarki finansowej Domu Kultury,
 • nadzorowanie prawidłowości wykorzystywanych funduszu,
 • opracowania zbiorczej sprawozdawczości finansowej, okresowej,
 • inwentaryzowanie mienia DK,
 • sumienne wykonywanie prac związanych z utrzymaniem obiektu i posesji DK,
 • bieżąca naprawa wszystkich urządzeń DK,
 • zabezpieczenia powierzonego mienia przed kradzieżą, pożarem lub zniszczeniem,
 • wykonywanie całokształtu zadań wspomagających dział podstawowy.

 

Data powstania: poniedziałek, 10 mar 2008 17:51
Data opublikowania: poniedziałek, 10 mar 2008 18:05
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 5345 razy