BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Organizacja

Struktura organizacyjna oparta jest o stanowiska pracy w dwóch działach:

  • dział podstawowy,
  • dział administracyjno-gospodarczy, z wyłączeniem dyrektora i księgowego.

    Dyrektor kieruje Domem Kultury a w szczególności:
  • ustala plan działalności Domu Kultury,
  • realizuje politykę kadrową,
  • zarządza mieniem Domu Kultury i odpowiada za wyniki jego działalności,
  • reprezentuje Dom Kultury na zewnątrz,
  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Domu Kultury.

    Dyrektorowi podlegają wszystkie stanowiska pracy funkcjonujące w Domu Kultury.

    Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta sprawujący bezpośredni nadzór.

    W zakresie kierowania Domem Kultury dyrektor stosuje w zależności od potrzeb odpowiednie formy przekazania zadań o realizacji, a w szczególności:
  • akty prawne w formie zarządzeń, decyzji i innych pism,
  • pisemne lub ustne polecenia indywidualne kierowane bezpośrednio do pracowników,
  • polecenia przekazywane wszystkim zainteresowanym w formie ustaleń dokonywanych podczas narad i spotkań roboczych.

    Dyrektor Domu Kultury podpisuje osobiście zarządzania, dokumenty oraz wszystkie pisma wychodzące.

    Dyrektor Domu Kultury w szczególnych przypadkach może upoważnić pracownika do podpisywania pism i dokumentów.

    Dyrektor Domu Kultury zatrudnia i uposaża wszystkich pracowników.

    Stanowiska działu podstawowego:
  • kierownik działu ds. artystycznych,
  • instruktor ds. twórczości plastycznej,,
  • instruktorzy innych dyscyplin sztuki i kultury w zależności od potrzeb i możliwości Domu Kultury
  • specjalista ds. informacji turystycznej i promocji gminy,
  • specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń elektronicznych, audiowizualnych i akustycznych,
  • inni specjaliści w zależności od potrzeb i możliwości Domu Kultury,
  • pracownicy biblioteki i filii bibliotecznych.

    Stanowiska działu administracyjno-gospodarczego:
  • woźny
  • sprzątaczki
  • Data powstania: poniedziałek, 10 mar 2008 17:44
    Data opublikowania: poniedziałek, 10 mar 2008 17:50
    Opublikował(a): Jacek Izdebski
    Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
    Artykuł był czytany: 4874 razy