BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w:

 • Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w prawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) oraz Rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 35 z 2007 r. poz. 22),
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4 poz.17).

Koncentrując się na:

 1. wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 2. umożliwieniu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej,
 3. trosce i bezpieczeństwie dzieci poprzez prawidłowe żywienia, dbałości o czystość osobistą, promowaniu zdrowego trybu życia, podejmowaniu akcji prozdrowotnych, zapewnieniu bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce,
 4. sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości poprzez indywidualizacje oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami (opiekunami), organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 5. Współdziałaniu z rodziną, wspomaganiu jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do podjęcia nauki w szkole.

Celem przedszkola jest:

 1. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,
 2. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
 3. kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata,
 4. umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia świadomości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 5. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 6. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,
 7. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 8. przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie poprzez częste obcowanie z kulturą i sztuką

Zadaniem przedszkola jest:

 1. zapewnienie dzieciom opieki i wspomaganie ich rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,
 3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 4. rozwijanie wrażliwości moralnej, budowanie systemu wartości,
 5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzącym w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 6. rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej,
 7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć,
 8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego.

Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnianie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 4. rozwijanie wrażliwości moralnej,
 5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć,
 7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 8. zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
 9. upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwej postawy wobec problemów ochrony środowiska,
 10. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nabywaniu dojrzałości i gotowości do podjęcia przez dziecko nauki w szkole,
 11. kształtowanie postaw patriotycznych poprzez budzenie poczucia tożsamości regionalnej, i narodowej,
 12. zapewnianie opieki dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (po dostarczeniu opinii lub orzeczenia z PPP o rozwoju dziecka lub na wniosek rodzica lub nauczyciela). 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola są:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,
  2. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
  3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
  4. sytuacje edukacyjne-stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych,
  5. spontaniczna działalność dzieci,
  6. zajęcia dodatkowe organizowane na prośbę rodziców.
 2. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przedszkole może prowadzić powyższą działalność również w celu wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania i organizacji placówki.
 3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposoby ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
 5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 6. Czas zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dziećmi jest dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  • w grupie 3 latków 10-15 minut,
  • w grupie 4 latków 15-20 minut,
  • w grupie 5- 6 latków 30-45 minut.
 7. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego potrzeb i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia:
  1. bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2. dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
  3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ.
 8. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz jego rodzinę w wychowaniu przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole poprzez takie formy jak:
  1. zebrania ogólne z rodzicami,
  2. zebrania grupowe,
  3. konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami i specjalistami,
  4. udział rodziców w zajęciach otwartych.
 9. Po konsultacji z nauczycielem lub po otrzymaniu opinii lub orzeczenia z PPP rodzice podejmują decyzję o skorzystaniu z pomocy specjalistów zatrudnionych w przedszkolu. Pomoc ta dotyczy:
  1. dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
  2. opieki logopedycznej,
  3. wczesnego wspomagania rozwoju,
  4. niepełnosprawności,
  5. niedostosowania społecznego,
  6. szczególnych uzdolnień dziecka,
  7. specyficznych trudności w uczeniu się,
  8. przewlekłej choroby,
  9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
  10. niepowodzeń edukacyjnych,
  11. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka,
  12. trudności adaptacyjnych.
 10. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, jest ona dobrowolna i bezpłatna. Udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w następujących formach:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
  2. zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  3. porad i konsultacji.
 11. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę lub dyrektora przedszkola, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca lub dyrektor planują i koordynują udzielanie dziecku w/w pomocy: ustalają jej formy, okres udzielania, oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą udzielane.
 12. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci pozostają pod opieką nauczyciela.
 13. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej (grupa 5 godzinna) lub dwóm nauczycielkom (grupa dziewięciogodzinna).
 14. Dla zapewnienia ciągłości racy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 15. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych dzieci od chwili przybycia ich do placówki aż do momentu odebrania ich przez upoważnione osoby.
 16. Wychowankowie przebywają codziennie na świeżym powietrzu - w zależności od warunków atmosferycznych oraz w pomieszczeniach wietrzonych i z dopływem świeżego powietrza.
 17. Nie organizuje się wycieczek, spacerów z wychowankami podczas burzy, śnieżycy, deszczu i przy temperaturze poniżej –10 stopni C. Dziecko bez odpowiedniego ubrania może pozostać w przedszkolu pod opieką innych osób. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura co najmniej +18 stopni C.
 18. Podczas wyjścia z wychowankami poza teren przedszkola zapewnia się jednego opiekuna na 15-oro dzieci.
 19. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci, co do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 20. Nauczyciel w trakcie spacerów i wycieczek obowiązany jest sprawdzać stan ilościowy wychowanków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 21. Nauczyciel wchodząc z dziećmi poza teren przedszkola zobowiązany jest dokumentować ten fakt w karcie wycieczki i sporządzać listę uczestników.
 22. Przy wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola w obrębie miasta opiece nad dziećmi powierza się wychowawczyni i woźnej oddziałowej.
 23. Przy wyjeździe poza miasto zapewnia się dzieciom opiekę nauczycielce, woźnej oddziałowej i rodzicom.
 24. Podczas pobytu wychowanków na placu przedszkolnym opiekę nad nimi powierza się co najmniej dwóm osobom bez względu na stan grupy.
 25. W czasie prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych nauczyciel zwraca uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolność organizmu dziecka, dobiera ćwiczenia o odpowiednim zakresie trudności i intensywności.
 26. Ćwiczenia muszą być prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
 27. Przedszkole prowadzi systematyczną pracę nad podstawową znajomością przez dzieci podstawowych przepisów ruchu drogowego. Współpracuje w tym obszarze z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.
 28. Grupa przedszkolna nie może liczyć więcej niż 25 dzieci.
 29. Od momentu przekazania dziecka przez rodzica ( opiekuna) nauczycielce przedszkola, aż do momentu odebrania go przez rodzica odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi przedszkole.
 30. W godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w szatni pełniony jest dyżur przez woźną oddziałową.
 31. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci, odpowiedzialna jest także za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do wychowawcy sprawującego opiekę na d grupą.
 32. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników.
 33. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów ani nie podaje się żadnych elków dzieciom na polecenie rodziców.
 34. W przypadku zauważenia przez nauczyciela u dziecka symptomów choroby niezwłocznie powiadamiany jest o tym fakcie rodzic (opiekun), a w przypadku braku kontaktu z rodzicem, lekarz.
 35. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważy wypadek, jakiemu uległ wychowanek, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie powiadamia dyrektora przedszkola, rodziców (opiekunów) i zabezpieczyć miejsce wypadku.
 36. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki podczas pobytu w placówce i poza nią, wyposażenie placówki, meble i zabawki posiadają wymagane atesty, budynek posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe.
 37. Dzieci są pod stałą opieką nauczyciela wychowawcy lub nauczyciela pełniącego zastępstwo, który jest za nie odpowiedzialny, a podczas chwilowej uzasadnionej nieobecności nauczyciela odpowiedzialność powierza się woźnej oddziałowej.
 38. Rozkład zajęć dydaktycznych uwzględnia równomierne ich rozłożenie w poszczególnych dniach tygodnia oraz różnorodność w każdym dniu.
 39. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z rodziny dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może zwolnić rodzica częściowo lub całkowicie z wnoszenia opłaty stałej.
 40. Przydział grupy nauczycielowi należy do kompetencji dyrektora i Rady Pedagogicznej.
Data powstania: sobota, 8 mar 2008 12:37
Data opublikowania: sobota, 8 mar 2008 14:24
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 5286 razy