BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe PPK

Zapytanie ofertowe nr 1/PPK/2020 na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-NidzieZamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 1
12-220 Ruciane-Nida
NIP 849 14 34 691
REGON 510931459

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej „PPK”) dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. Z 2018 r., poz 2215 ze zm.) (dalej „Ustawa”).

 

Warunki zamówienia:

W ramach oferty Zamawiający wymaga od oferenta:

 1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez oferenta w ramach obsługi PPK, obejmujących co najmniej:

  1. opracowanie w uzgodnieniu z zamawiającym harmonogramu wdrożenia PPK i wdrożenie PPK,

  2. opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej PPK zarówno dla pracowników jak i zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie edytowalnym),

  3. zapewnienie wsparcia prawnego w tym zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPK,

  4. wyznaczenie koordynatora dla bieżącego wsparcia i kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania PPK u Zamawiającego,

  5. zapewnienie i udostępnienie odpowiednich narzędzi, w tym umożliwiających komunikowanie się na odległość lub on-line (platformy internetowe, oprogramowania, itp.) dla bieżącej obsługi uczestników PPK ze strony Zamawiającego a także zapewnienie Zamawiającemu stałego wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi.

 2. Przedłożenia wzoru umowy o zarządzani i prowadzenie PPK, spełniającej wymogi Ustawy.

 3. Przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie oferenta w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – min. 3 lata.

 4. Przedłożenia dokumentów potwierdzających średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez oferenta.

 5. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.

 6. Wskazania zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku oferenta lub przejęcia go przez inny podmiot.

 7. Określenia dodatkowych korzyści dla pracowników Zamawiającego.

 8. Wskazania innych niż określone w pkt. 1 proponowanych przez siebie form wsparcia w procesie wdrożenia PPK.

Wymogi wobec podmiotów składających ofertę

 1. Wykazanie, w oparciu o dokumenty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione przez oferenta, posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

 2. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 30 Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 3. Posiadanie kapitału własnego, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczonych środków własnych w wysokości co najmniej 25 mln PLN (w tym 10 mln PLN w środkach płynnych).

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK w tym wysokość wynagrodzenia oferenta za zarządzanie i prowadzenie PPK, wysokość innych kosztów i opłat związanych z zarządzaniem lub prowadzeniem PPK – waga 40 %

 2. Efektywność w zarządzaniu aktywami (średnia stopa zwrotu w określonym przedziale czasowym) – waga 30 %

 3. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi – waga 30 % (największe doświadczenie spośród złożonych otrzymuje 30%, każdy rok mniej w stosunku do największego pomniejsza wagę o 1%)

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferenci proszeni są o złożenie ofert w terminie do dnia 04.12.2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 1, 12-220 Ruciane-Nida lub w formie elektronicznej na adres e-mail mgops@ruciane-nida.pl, w terminie do dnia 04.12.2020 r. do godz. 12.00

Ofertę pisemną należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Formularz wraz z załączonymi dokumentami należy podpisać i umieścić w zaadresowanej kopercie z dopiskiem: „zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych”.

W przypadku ofert elektronicznych podpisany Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy zeskanować i wysłać na podany wyżej adres e-mail.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferta powinna być ważna przez okres 90 dni od upływu terminu składania.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 07.12.2020 r. w siedzibie zamawiającego. Wybrany oferent zostanie powiadomiony indywidualnie w terminie do 09.12.2020 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Po złożeniu ofert i ich wstępnej analizie Zamawiający może przystąpić do negocjowania warunków z wybranym przez siebie oferentem lub oferentami lecz nie jest zobowiązany do przystąpienia do negocjacji lub zawarcia umowy z którymkolwiek z podmiotów, które złożyły ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie będą uprawnieni do wystąpienia względem Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu złożenia oferty, w tym zwłaszcza z tytułu poniesionych w związku z tym kosztów.

 

Załącznik:

 1. Wzór formularza ofertowego.

 2. Zapytanie ofertowe (nie stanowi zamówienia w rozumieniu PZP)

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 lis 2020 13:15
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2020 13:18
Opublikował(a): Monika Cwalińska
Zaakceptował(a): Monika Cwalińska
Artykuł był czytany: 1698 razy