BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania wykonywane przez pracowników Ośrodka:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida. Do zadań tych należy w szczególności:
1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie upoważniony jest Kierownik MGOPS .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.Do podstawowych obowiązków Kierownika Ośrodka należy:
- nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań związanych z działalnością Ośrodka;
- prowadzenie polityki kadrowej;
- zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę;
- zapewnienie ochrony mienia i dbałość o racjonalną gospodarkę mieniem;
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- zatrudnienie i zwalnianie Kierownika Ośrodka należy do kompetencji Burmistrza.

W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:
- kierownik;
- księgowa;
- starszy pracownik socjalny;
- pracownik socjalny;
- aspirant pracy socjalnej;
- referent

Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 sty 2010 13:46
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2010 14:14
Opublikował(a): Krystyna Rudol
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 5352 razy