BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Dyrekotra nt. skróconego czasu pracy Ośrodka

ZARZĄDZENIE NR 02/2020

DYREKTORA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUCIANEM - NIDZIE

z dnia 20 marca 2020r.

 

 

w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie

 

Na podstawie art. 33 ust. 3i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z2019 r., poz.506 ze zm.), art.207§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.)§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz w związku
z art. 1 i 2 ustawy z dnia
2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu COVID-19, wprowadzam od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania, skrócony czas pracy dla wszystkich pracowników MGOPS w
Ruciane
m – Nidzie, bez obowiązku odpracowania oraz z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia.

§ 2.

 

Wyznaczam godziny pracy MGOPS w Rucianem – Nidzie od 7:00 do 13:00, w każdy dzień tygodnia.

§ 3.

Zarządzam rozpowszechnienie niniejszego zarządzenia na wszystkich stronach internetowych MGOPS i Gminy Ruciane – Nida oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dyrektor MGOPS Ruciane – Nida

 

Monika Cwalińska

Data powstania: piątek, 20 mar 2020 09:39
Data opublikowania: piątek, 20 mar 2020 09:40
Opublikował(a): Monika Cwalińska
Zaakceptował(a): Monika Cwalińska
Artykuł był czytany: 380 razy