BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Miejska

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Jej kadencja trwa 4 lata. Zasady wyborcze do rady określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602). W skład Rady Miejskiej Ruciane - Nida wchodzi 15 radnych. Rada Miejska, działając na sesjach, podejmuje uchwały we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy jeśli ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady należy (art. 18 ust. 2 ww. ustawy):

 1. Uchwalanie statutu gminy.
 2. Ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
 3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek burmistrza.
 4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
 5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Uchwalanie programów gospodarczych.
 7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady miejskiej,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice, ustalaną corocznie przez radę miejską,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów akcji przez burmistrza,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
 10. Określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 1. a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.
 3. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 1. a) Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 2. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady miejskiej.Rada Miejska pełni również funkcje kontrolną wobec Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Do realizacji tego zadania rada powołuje komisje rewizyjną.

Rada Miejska, zgodnie z zapisem w Statucie wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Ponadto powołuje stałe komisje i może powołać komisje doraźne. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa Statut Gminy.

Data powstania: czwartek, 4 wrz 2003 16:27
Data opublikowania: czwartek, 4 wrz 2003 23:00
Opublikował(a): Barbara Święcka
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 23388 razy