BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego (Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą)

 

Ogłoszenie nr 500019004-N-2017 z dnia 28-08-2017 r.
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie: Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego (Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 560733-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Krajowy numer identyfikacyjny 53082100000, ul. Aleja Wczasów  4, 12220   Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 231 036, e-mail umig@ruciane-nida.z.pl, faks 874 254 456. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.ruciane-nida.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego (Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
IGK.271.08.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego (budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą), a w szczególności: 1) roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, wywóz ziemi), 2) roboty rozbiórkowe (rozbieranie krawężników, przestawianie ogrodzenia, rozbiórka schodów), 3) roboty ziemne (wykopy koparkami i ręczne), 4) korytowanie (mechaniczne wykonanie koryta), 5) jezdnia, chodnik, ścieżka (podbudowa z kruszywa łamanego i naturalnego, warstwy odsączające, warstwa odcinająca, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 50 m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 460 m2, nawierzchnie z kruszywa naturalnego zespolonego żywicą 626 m2), 6) krawężniki i obrzeża (oporniki, krawężniki, obrzeża, ławy), 7) mała architektura, umacnianie brzegu, urządzenia zabawowe (mury oporowe, umocnienie brzegu grodzicami winylowymi, ławki, kosze, urządzenia do ćwiczeń, urządzenia zabawowe, pomosty pływające, wiata drewniana, zakup i montaż pompy do opróżniania zbiorników), 8) roboty wykończeniowe (ręczne plantowanie, humusowanie pasów zieleni, darniowanie skarp), 9) regulacja wysokościowa (regulacja studzienek, przestawienie hydrantu) 10) oświetlenie uliczne ( kopanie rowów, układanie kabli, montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 16 szt., montaż wysięgników i opraw oświetleniowych, badanie i pomiary), zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ, projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiary robót mają charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Wykonawca, który zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca, Ne etapie realizacji umowy, musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy z materiałów, posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku istnienia takiego wymagania z zastosowaniem materiałów posiadających atesty, poświadczające spełnienie odpowiednich norm. Przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany z materiałów Wykonawcy i przy pomocy jego własnego sprzętu. 5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentacji i informacji przekazanych w ramach przedmiotowego postępowania. 6. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 7. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) zostały określone w Rozdziale XIX SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45200000-9, 45230000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1207997.39 
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: PHU GROT Jacek Olszewski 
Email wykonawcy: kulis-praca@wp.pl 
Adres pocztowy: ul.Czerniewskiego 16 
Kod pocztowy: 12-200 
Miejscowość: Pisz 
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1477200,00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1477200,00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1477200,00 
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Data powstania: poniedziałek, 28 sie 2017 11:28
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sie 2017 11:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 wrz 2017 09:34
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1560 razy