BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przebudowy drogi gminnej 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane-Nida

 

Ogłoszenie nr 500017706-N-2017 z dnia 24-08-2017 r.
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie: Wykonanie przebudowy drogi gminnej 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane-Nida 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 549505-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Krajowy numer identyfikacyjny 53082100000, ul. Aleja Wczasów  4, 12220   Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 231 036, e-mail umig@ruciane-nida.z.pl, faks 874 254 456. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.ruciane-nida.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie przebudowy drogi gminnej 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane-Nida
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
IGK.271.06.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane-NIda, a w szczególności: 1) roboty przygotowawcze; 2) roboty ziemne; 3) podbudowa; 4) roboty związane z budową nawierzchni jezdni (ułożenie 1863,6 m2 kostki brukowej szarej), zjazdów (ułożenie 102,9 m2 kostki brukowej kolorowej) i chodników (ułożenie 666,0 m2 kostki brukowej szarej); 5) elementy ulic; 6) roboty uzupełniające, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, mapce poglądowej – planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiary robót mają charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Wykonawca, który zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca, Ne etapie realizacji umowy, musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy z materiałów, posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku istnienia takiego wymagania z zastosowaniem materiałów posiadających atesty, poświadczające spełnienie odpowiednich norm. Przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany z materiałów Wykonawcy i przy pomocy jego własnego sprzętu. 5. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) zostały określone w Rozdziale XIX SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 443654.47 
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: TOMBUD-Firma Handlowo Usługowa 
Email wykonawcy: tombud.f.h.u@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Krótka 4 
Kod pocztowy: 05-135 
Miejscowość: Wieliszew 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 464500,00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 464500,00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 519325,20 
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Data powstania: czwartek, 24 sie 2017 12:09
Data opublikowania: czwartek, 24 sie 2017 12:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 wrz 2017 10:52
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1771 razy