BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonał następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ:
1) zmiana w Rozdziale III SIWZ na następującą:
„ 9. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych (Pzp) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).”
           
2) zmiana w Rozdziale III SIWZ poprzez dodanie tekstu:
„4. Zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 pkt 9 Pzp, w związku z art. 29 ust. 4 Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudnić co najmniej jedną osobę niepełnosprawną (na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks pracy), o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 721, z późn. zm.).
  1. Zatrudnienie osoby, o której mowa w pkt 1 przy realizacji przedmiotu zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zakończenia zatrudnienia w/w osoby przed zakończeniem terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby niepełnosprawnej, tak aby wymagania określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonania zamówienia w zakresie rzeczywistego udziału osoby niepełnosprawnej przy wykonaniu zamówienia, w szczególności poprzez żądanie od Wykonawcy dowodów potwierdzających zatrudnienie oraz niepełnosprawność osoby niepełnosprawnej, dodatkowych informacji lub weryfikacji tożsamości osoby zatrudnionej.
  3. W celu udokumentowania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej Wykonawca będzie zobowiązany:
1) w terminie 7 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu kopię dowodu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej (umowa) oraz dokumenty potwierdzające niepełnosprawność tej osoby (dokumenty winny być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
2) w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować Zamawiającego
o ewentualnych zmianach w zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej, przedkładając dokumenty jak w ust. 1)
  1. Sankcje z tytułu nie spełnienia w/w wymagań zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.”
  
3) zmiana w Rozdziale XI SIWZ na następującą:
„1. Ofertę na wykonanie ww. zamówienia należy umieścić w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenie: „ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO ŚREDNIEGO Z FUNKCJĄ DO RATOWNICTWA CHEMICZNEGO DLA OSP W GMINIE RUCIANE-NIDA” oraz „Nie otwierać przed 2017.02.01 godz. 1000”.
  1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, 12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, pokój nr 15 (sekretariat) nie później niż do dnia 01.02.2017 r. do godz. 0930 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).
  2. Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy.
  3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwarcia.
  4. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
  5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 01.02.2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, 12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, pokój nr 4.”
 
4) zmiana załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji;  
 

Załączniki:

1)      załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy (zmieniony)


Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida” .

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 27 sty 2017 10:39
Data opublikowania: piątek, 27 sty 2017 11:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lut 2017 09:20
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1751 razy