BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługa bankowa związana z udzieleniem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Ruciane-Nida: Usługa bankowa związana z udzieleniem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Numer ogłoszenia: 263399 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256823 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa bankowa związana z udzieleniem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 1) planowana kwota kredytu: 1 770 000,00 zł (słownie: milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych); 2) postawienie kwoty kredytu do dyspozycji Zamawiającego: od dnia podpisania umowy (przewidywany termin 22 grudzień 2014 r.). Środki finansowe zostaną przekazane na konto Zamawiającego nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie (dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć postawienie kwoty kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu 22 grudnia 2014 r.); 3) wykorzystanie kredytu: bezgotówkowo; 4) okres kredytowania 133 m-ce; 5) okres spłaty kredytu 96 m-cy; 6) karencja w spłacie rat kapitałowych - do 31 grudnia 2017 r., 7) okres spłaty kredytu: począwszy od stycznia 2018 r. do grudnia 2025 r.; 8) spłata rat kapitałowych następować będzie w równych ratach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca (pierwsze 84 raty (miesiące) w wysokości 18.333,40 zł i 12 równych rat w wysokości 19.166,20 zł); 9) terminy spłaty odsetek: miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca; 10) w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu i odsetek będzie upływał w dniu ustawowo wolnym od pracy, spłata raty kredytu i odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; 11) oprocentowanie kredytu: kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej; do obliczania odsetek w danym miesiącu będzie przyjmowana stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego spłatę odsetek; 12) prowizje dla Wykonawcy bądź inne opłaty bankowe nie występują; 13) odsetki należne w 2014 r. należy naliczyć od faktycznie wykorzystanego kredytu; 14) zabezpieczenie kredytu: a) weksel własny in blanco - na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie dokonana kontrasygnata Skarbnika Gminy Ruciane-Nida, b) hipoteka na nieruchomościach będących własnością Gminy Ruciane-Nida 15) Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź części bez dodatkowych opłat i prowizji; 16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kwoty niższej od kwoty 1.770.000,00 zł. W przypadku, gdy kwota kredytu ulegnie zmniejszeniu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu; 17) dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć: a) spłatę rat kapitałowych w 96 ratach od stycznia 2018 r. do grudnia 2025 r. Pierwsze 84 raty w wysokości 18.333,40 zł i 12 równych rat w wysokości 19.166,20 zł, b) spłatę rat odsetek od grudnia 2014 r. do grudnia 2025 r., c) raty płatne będą w ostatnim dniu każdego miesiąca (w przypadku, gdy dzień ten będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, spłata raty kredytu i odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty); 18) Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 1,5-krotności kwoty kredytu; 19) Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie spłaty kredytu w formie hipoteki na nieruchomościach będących własnością Gminy Ruciane-Nida..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Piszu, ul. Gizewiusza 2A, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 600000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 610076,15

Oferta z najniższą ceną: 610076,15 / Oferta z najwyższą ceną: 610076,15

Waluta: PLN.

Data powstania: wtorek, 23 gru 2014 09:36
Data opublikowania: wtorek, 23 gru 2014 13:24
Data przejścia do archiwum: środa, 31 gru 2014 09:02
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1938 razy