BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


UZASADNIENIE


W nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 29.04.2014 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, za łączną cenę brutto – 862.573,27 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Zamawiający na realizację powyższego zamówienia przeznaczył kwotę 786.240,00 zł
Przedstawiona oferta cenowa Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp unieważnia się postępowanie przetargowe.
Data powstania: poniedziałek, 12 maj 2014 12:46
Data opublikowania: poniedziałek, 12 maj 2014 14:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 maj 2014 10:13
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2048 razy