BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 I 2 DO SIWZ

udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
Do Zamawiającego w dniu 19 i 22 października 2012 r. wpłynęły zapytania i prośba o przesłanie dokumentów dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm) udostępnia dokumenty i udziela odpowiedzi:

Odpowiedzi dotyczące zapytań:

Zapytanie nr 1
Ad. 1 W załączniku nr 3 należy , zgodnie z rozdziałem VI ust. 2 pkt. 3 SIWZ, wpisać co najmniej jedną usługę udzielenia długoterminowego kredytu dla JST w kwocie co najmniej 2.000.000 zł, którą Wykonawca potwierdzi, zgodnie z zapisem w tymże załączniku, referencjami lub innymi dokumentami od Zleceniobiorców potwierdzającymi należyte wykonanie usług.
Ad. 2 Tak
Ad. 3 Wpłaty należy dokonać na tyle wcześniej, aby dokument potwierdzający wpłatę wadium mógł być dołączony do oferty.

Zapytanie nr 2
Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczenia
Ad. 1 Tak
Ad. 2 10 grudzień 2012 r.
Ad. 3 Nie
Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta
Ad. 1 Nie
Ad. 2 Nie
Ad. 3 Nie
Ad. 4.Nie
Ad. 5 Nie
Ad. 6 Nie
Ad. 7 9.813.205 zł
Pytania dotyczące dofinansowania z UE
Ad. 1 Informacja o dofinansowaniach z UE jest zawarta w załączniku nr 5 (kol. 7) Uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida Nr XXVI/160/2012 z dnia 26.09.2012 r. opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ruciane-nida.pl przy SIWZ na przedmiotowe zamówienie.
Ad. 2 Nie
Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem
Ad. 1 Nie dotyczy
Ad. 2 Nie dotyczy
Ad. 3 Nie dotyczy
Ad. 4 Nie dotyczy
Pytania warunkowe – dotyczy sprawozdań finansowych
Ad. 1 Gmina Ruciane-Nida planuje uzyskać dochody ze sprzedaży działek budowlanych, rolnych i leśnych, terenów inwestycyjnych oraz lokali mieszkalnych. stanowiących własność Gminy. Jednocześnie informuje, że zgodnie z Rozdziałem III ust. 4 SIWZ Zamawiający wykluczył sporządzanie informacji wymagających przetwarzania danych zawartych w dokumentach do weryfikacji zdolności kredytowej, a takimi danymi są szczegółowe dane, o których udostępnienie wnosi Wykonawca.
Ad. 2 Gmina Ruciane-Nida informuje, że art. 242 ustawy o finansach publicznych nie został przekroczony. Deficyt bieżący uzupełniony jest nadwyżką z lat ubiegłych.
Pozostałe pytania
Ad. 1 Tak
Ad. 2 Tak
Ad. 3 Nie
Ad. 4 W związku z ogólną sytuacją w kraju przewiduje się, że w 2013 r. będzie mniejszy dochód ze sprzedaży majątku Gminy. W związku z tym Gmina planuje zwiększenie dochodów bieżących poprzez zwiększenie podatków. Przewiduje się w ramach oszczędności cięcie wydatków bieżących.
Wykaz zaangażowań Klienta
Tabela w załączeniu

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki:
- treść zapytania nr 1 i 2
- wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST
- sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S za III kwartały 2012 r.
- opinia RIO dotycząca prawidłowości łącznej kwoty długu na podstawie uchwały budżetowej i WPF.
- statut Gminy
- dokumenty wyboru Burmistrza i Skarbnika Gminy
- dokument nadania REGON
- tabela zaangażowań

Załączniki do niniejszych odpowiedzi (ze względu na dużą ilość stron nie są przesyłane faksem) są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz będą przesłane listownie.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 25 paź 2012 10:23
Data opublikowania: czwartek, 25 paź 2012 11:23
Data przejścia do archiwum: środa, 31 paź 2012 10:40
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2529 razy